สป.ศธ.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่-ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 26 เป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 26 เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน-ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขยายเครือข่ายยุวกาชาดไปยังสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 26 โดยจัดเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 46 คน

ปลัด ศธ. กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และเข้าใจในกระบวนการยุวกาชาดเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนกิจการยุวกาชาด สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา สร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายเครือข่าย การทำงานร่วมกับอย่างมีคุณภาพส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กนักเรียนโดยตรง

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือทุกให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคนในการอยู่ร่วมกัน และขณะนี้ใกล้เปิดเทอม ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา กำกับดูแลให้ครูและนักเรียนได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครบทุกคน ตลอดจนเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด”


สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.
ภาพ/ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: