ผลการประชุมบอร์ดการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2565

23 มีนาคม 2565 – นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เนื่องจากประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่มขึ้น จำนวน 450 บาทต่อคนต่อปี จากอัตรา 8,582.50 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 9,032.50 บาท/คน/ปี เท่ากับการอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
 • พิจารณาการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ โดยการกำหนดนโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกรณีประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับโรงเรียนที่กู้ยืมเงินเพื่อนำไปดำเนินการในด้านต่าง ๆ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 2) การก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 3) การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุด หรือเสียหาย 4) การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
 • พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 2 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะรวมกัน ดังต่อไปนี้
  (1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน
  (2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ โรงเรียนนอกระบบจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนต้นแบบที่ใช้ครูหรือผู้สอนเป็นหลัก
  (3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน
  (4) จัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล โดยการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ โดยให้จัดได้ในโรงเรียนนอกระบบทุกประเภท ยกเว้นโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  (5) การจัดการเรียนการสอนตาม (1) (2) (3) และ (4) อาจจัดร่วมกันระหว่างโรงเรียนนอกระบบกับโรงเรียนอื่น หรือกับหน่วยงานอื่นอย่างมีคุณภาพ

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: