มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ 1) เห็นชอบโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ 2) รับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งอนุมัติวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8

เห็นชอบโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรแล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมาดำเนินการเป็นลำดับแรก

ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2568 เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความซ้ำซ้อน ความครอบคลุมของทุกแหล่งเงินที่จะนำมาใช้จ่าย ศักยภาพของสถานศึกษาในการรองรับการจัดการเรียนการสอน ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการจัดสรรทุน และเห็นควรจัดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมินโครงการมาใช้เป็นแนวทางในการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของเรื่อง

 1. ในปีการศึกษา 2561 สอศ. ได้จัดทำโครงการอาชีวะฯ ในลักษณะการจัดตั้งโรงเรียนประจำที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.1 ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี (ใช้ข้อมูลจากผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ)
  1.2 เป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  1.3 มีภูมิลำเนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)
 2. สอศ. ได้ดำเนินโครงการอาชีวะฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. 4 แห่ง ได้แก่ (1) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา (3) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และ (4) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยใช้งบประมาณของส่วนราชการในการดำเนินโครงการอาชีวะฯ จำนวน 68,936,000 บาท ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาชีวะฯ จำนวน 858 คน ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 318 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 540 คน และได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
 3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการของโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ซึ่งต่อมา คปต. ได้มีมติเห็นชอบให้ สอศ. เปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการอาชีวะฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 กรอบวงเงินงบประมาณ 107,604,000 บาท เพื่อจัดหาหอพักและสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ สอศ. สำรวจกลุ่มเป้าหมายและจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ในครั้งนี้ ศธ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการอาชีวะฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
หัวข้อรายละเอียด
วัตถุประสงค์1. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 2. เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างทักษะในการประกอบอาชีพที่มั่นคง
เป้าหมายจัดตั้งโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ยากจน ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานที่ดำเนินการสถานศึกษาสังกัด สอศ. 4 แห่ง ได้แก่ (1) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา (3) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และ (4) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
จำนวนนักเรียนระดับ ปวช. จำนวน 135 คน/ชั้นเรียน และระดับ ปวส. จำนวน 247 คน/ชั้นเรียน
ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568
กรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 107,604,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) งบดำเนินงาน1 5,799,000 บาท และ (2) งบอุดหนุน2 101,805,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบสอศ. และศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ1. มีสถานศึกษาที่ให้บริการนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวยากจน ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึง

1ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน/นักศึกษา คนละ 1,000 บาท
2ทุนการศึกษาคนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา (ระดับ ปวช.) หรือ 40,000 บาท/ปีการศึกษา (ระดับ ปวส.)

อนุมัติวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8 (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา 2565/2566 ถึง 2569/2570)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้

 1. รับทราบผลการดำเนินงานศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา) (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts : SEAMEO SPAFA) ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 7 (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา 2560/2561 ถึง 2563/2564) (4 ปี)*
 2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8 (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา 2565/2566 ถึง 2569/2570) จำนวน 125.55 ล้านบาท ตามกรอบงบประมาณของสำนักงบประมาณ (สงป.)

หมายเหตุ : *ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายนของปีถัดไป โดยผลการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ฉบับที่ 7 ในปีที่ 5 ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ (ปี 2564/2565)

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา) ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 7 (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา 2560/2561 ถึง 2563/2564) (4 ปี) โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 97.56 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564)

การดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ได้ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเน้นการสร้างความสมานฉันท์ความเข้าใจซึ่งกันและกันและการพัฒนางานโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ เพื่อปลูกฝังความตระหนักและชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรม ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ/กิจกรรม เช่น (1) การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการ งานสัมมนา การบรรยาย และการประชุมที่เกี่ยวกับงานโบราณคดีเมือง การศึกษาด้านโบราณคดีในระดับอุดมศึกษา การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมด้านศิลปะการแสดง เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,402 คน (2) ผลิตวารสารทางวิชาการด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์อย่างต่อเนื่อง (3) การเผยแพร่ความรู้ด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ โดยได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลสำหรับเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ผ่านช่องยูทูปของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา โดยมีผู้เข้าชมจากทั่วโลกจำนวน 48,211 ครั้ง โครงการด้านการจัดการมรดกศิลปะและวัฒนธรรม โครงการด้านวิจิตรศิลป์ เป็นต้น และขออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8 (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา 2565/2566 ถึง 2569/2570) จำนวน 125.55 ล้านบาท

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสริมความเข้มแข็งในบทบาทการพัฒนาทุนมนุษย์ สายงานโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ สปาฟา เพื่อให้เหมาะสมกับคริสต์ศตวรรษที่ 21”

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1) ส่งเสริมความก้าวหน้าของการดำเนินงานโบราณคดีปละวิจิตรศิลป์ในภูมิภาค และการนำประสบการณ์ความรู้และทรัพยากรมาใช้ร่วมกัน (2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาความรู้ด้านโบราณคดี วิจิตรศิลป์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3) สนับสนุนให้เกิดความสนใจและชื่นชมในมรดกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ภายในกรอบวงเงิน 125.55 ล้านบาท โดยจะมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศให้กับศูนย์ฝึกอบรมหลักด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการด้านโบราณคดี โครงการด้านการจัดการมรดกศิลปะและวัฒนธรรม โครงการด้านวิจิตรศิลป์ เป็นต้น

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: