UNICEF ชื่นชม “ตรีนุช” ไม่หยุดจัดการศึกษา

ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย เข้าพบ รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ชื่นชมไทยไม่หยุดจัดการศึกษา เตรียมแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2565-2569 มุ่งเป้าพัฒนาการศึกษาในยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา นางคยองซัน คิม ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย (UNICEF Representative to Thailand) ได้เข้าพบและหารือถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการจัดทำ Country Programme Document ค.ศ. 2022 – 2026 หรือ พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งเป็นแผนงานความร่วมมือเป็นเอกสารที่รัฐบาลไทยและยูนิเซฟประเทศไทย จัดทำร่วมกันทุก 5 ปี เพื่อกำหนดแผนการทำงานของยูนิเซฟและประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญของแผนงานความร่วมมือ ประกอบด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษา การคุ้มครองเด็ก การเสริมสร้างความยืดหยุ่น และนโยบายสังคม

“ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย แจ้งว่าทางยูนิเซฟพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของดิฉัน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความเข้มแข็งทางการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือไม่ได้เรียนหนังสือ การพัฒนาสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาครู การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียน และการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจว่าเด็กปฐมวัยพร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

ทางยูนิเซฟก็ชื่นชม ศธ. ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง แม้ในภาวะวิกฤตโควิด 19 ตลอดจนเรื่องที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย โดยการจัดเตรียมวัคซีนให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่”

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ได้ขอบคุณยูนิเซฟที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้ยูนิเซฟจะร่วมกับองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ Country Programme Document ค.ศ. 2022 – 2026 หรือ แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ใน 5 ปีข้างหน้าที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: