ปลัด ศธ.มอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา-ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รร.เอกชนนอกระบบ

(12 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศเกียรติคุณและวันแห่งความภาคภูมิใจ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 และใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช., นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) และคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อไป ขอให้ผู้เรียนทุกคนมั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้การรับรองโดย ศธ.ว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรนั้น ๆ ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาและดำรงชีวิตที่มั่นคง ต่อตนเอง ครอบครัว อีกด้วย

ในโอกาสต่อไป หวังว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จะร่วมกันจัดงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน สังคม ประเทศชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้เกิดพลังความร่วมมือ ช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภท ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ ที่มุ่งมั่น นำความรู้ ทักษะที่เรียนไปประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติต่อไป

นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประกาศเกียรติคุณและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดย สช. ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ในการจัดการบริหารงาน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลดี ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ

อีกทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัด สช. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ทำสิ่งที่ดีงามนี้ต่อไป รวมไปถึงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ทุกประเภท ทุกอาชีพ

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ปส.กช.นอกระบบ) ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน จากทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด

โดยในปี 2565 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 291 คน ครูผู้สอนดีเด่นจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 366 คน และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 761 คน

นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประกาศเกียรติคุณและวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยภายในงานได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงมาตรการการคัดกรอง การป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด การใช้หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: