สป.ศธ.ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบติดตามและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0

(3 กุมภาพันธ์ 2565) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “แนวทางการใช้งานระบบติดตามและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)” จัดโดยกลุ่ม กพร.สป. โดยมีหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 113 หน่วยงาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (Monitoring Evaluation and Reporting System: MERS) ของ สป.ศธ.  มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุผลทั้งในส่วนของเป้าหมายตามภารกิจและการจัดการศึกษา ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงานและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเอง

โดยผู้บริหารทุกหน่วยงาน ต้องเป็นกลไกหลักในการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: