ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เผยแพร่ประกาศรัฐสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. จำนวน 49 ราย

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/D/004/T_0001.PDF

นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้ตั้งนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมาธิการแทน

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/D/004/T_0013.PDF

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: