ศธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ รวมพลัง “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง”

(8 มกราคม 2565) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom จากสตูดิโอสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของเด็กไทย ผ่านรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ รวมพลังความคิด การยอมรับและเห็นคุณค่าในความหลากหลายให้เด็กไทยมีวิสัยทัศน์ ตามคำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน พบกับศิลปินดารา “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” พระเอกละครจากช่อง3, การแสดงมินิคอนเสิร์ต จากนักร้องวงทศเกิล และการแสดงโชว์มายากลสุดมหัศจรรย์, การแสดงโขนเด็ก สนุกสนานไปการเล่นเกมทางออนไลน์ และรับของขวัญของแจกมากมาย ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน แนะให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดงานว่า คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันในด้านต่าง ๆ และหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ของตนอยู่เสมอ แล้วนำความรู้ที่ได้มาคิดไตร่ตรอง พร้อมทั้งปรับใช้ ให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนไทยทุกคนต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองตามกำลังความสามารถของตน หวังว่าผู้ใหญ่ทุกคนจะเป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยกันบ่มเพาะค่านิยมความเป็นไทยในการรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อช่วยกันสร้างให้ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ให้เติบโตอย่างแข็งแรง สวยงาม และเป็นกำลังให้แก่ประเทศชาติต่อไป

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ก็ยังมีมาตรการคุมเข้มเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงการอยู่รวมตัวกัน โดย ศธ.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่

เสมา 1 เน้นเด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่าง รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.ได้จัดงานในส่วนกลางผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจเป็นหนึ่ง” เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นโลกของการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดจึงจำเป็นที่จะต้อง

  • “รู้คิด” ด้วยการรู้จักใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
  • “รอบคอบ” ด้วยการรู้จักเลือกรับ และมีวิจารณญาณต่อข้อมูล ที่ปรากฏบนหน้าสื่อต่าง ๆ
  • “รับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยการไม่ผลิตซ้ำ หรือส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้อื่นในวงกว้าง

ดังคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในปีนี้ ซึ่งมีใจความว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

เสมา 2 แนะเตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัลด้วย Coding วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ถือเป็นยุคดิจิทัล เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดเดาว่าในอนาคต วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะพัฒนาเร็วขึ้นมากเพียงใด วันเด็กปีนี้จึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สิ่งสำคัญที่สุด คือ เราจะต้องสร้างทักษะใหม่ที่โลกดิจิทัลต้องการ โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เชิงวิทยาศาสตร์ เชิงคณิตศาสตร์ กล้าตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาประจำวันจนสามารถก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงทักษะการอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งทักษะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการเล่น การเรียน การทำงานช่วยพ่อแม่ก็ได้ เรียกว่า Unplugged Coding เมื่อเก่งขึ้นแล้วจึงก้าวสู่การเรียน Coding ระดับต่อไป ส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขอให้เด็กทุกคนใส่ใจเพราะจะเป็นพื้นฐานการเรียนหนังสือทุกวิชา ตลอดจนการใช้ชีวิตในอนาคต

เสมา 3 อวยพรเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นทุกมิติ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความห่วงใยในสุขภาพ รวมทั้งความมั่นคงความปลอดภัยของทุกคน ทุกวันนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของทุกคน สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้ เด็กและเยาวชนควรพัฒนาการใช้สื่อเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ให้มีความสนใจเทคโนโลยีรอบด้านให้มากขึ้น เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ขณะเดียวกัน ขอให้มีความรัก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยสืบต่อไปอย่างยั่งยืน ตลอดจนขอให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเติบโตขึ้นในทุกมิติอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบ มีสติปัญญา มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันจะนำพาให้ชีวิตของทุกคน เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ปลัด ศธ. ขอให้เด็กมีความสุขยุค New Normal ประพฤติตนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสังคม

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 เป็นปีที่มีความผันผวน ทำให้เด็กไม่สามารถออกมาใช้พื้นที่ในการเล่นสนุกสนาน พบปะเพื่อนฝูงได้เหมือนปกติ แต่วันเด็กปีนี้ก็เป็นวันดีสำหรับเด็กที่จะได้รับรู้ว่าผู้ใหญ่ทุกคนให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติตนของเด็กในยุคใหม่จะควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสังคม

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่ 9:00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งถึงประมาณ 15:00 น. มีการเล่นเกมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Fanpage ศธ.360 องศา

นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น ๆ ให้ได้เข้าไปเล่นเกมได้ศึกษาหาความรู้ และรับของรางวัลจากการเล่นเกมอีกมากมาย ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความสุข มีความสนุกสนานกับ New Normal ของโลกวิถีใหม่ ซึ่งระบบ IT และระบบอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีส่วนทั้งในแง่ของการดำรงชีวิต การศึกษา รวมถึงการทำงานในอนาคต รวมถึงอย่าลืมที่นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

ทั้งนี้ ภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่วนกลาง ถือเป็นครั้งแรกของไทยที่จัดงานผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ฟรี.. ตลอดการร่วมกิจกรรม โดยถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom https://us02web.zoom.us/j/86568404538 Meeting ID: 865 6840 4538 และ Facebook Fanpage ศธ.360 องศา https://fb.watch/aoGexpemTG

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: