“สุทธิชัย” ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เผยเตรียมหารือสถาบันการเงินหลายแห่ง กลางเดือน ม.ค.นี้

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สุทธิชัย จรูญเนตร” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ผ่านระบบ Zoom

โดยมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นายสุทธิชัย จรูญเนตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู รอบที่ 1 จำนวน 20 สหกรณ์ และรอบที่ 2 จำนวน 12 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 32 สหกรณ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือน เพื่อชำระหนี้สินเชื่อสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ระบบการตัดเงินเดือน ณ ส่วนราชการที่เป็นหน่วยหักเงิน ณ ที่จ่ายนำไปใช้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ ประชุมหารือร่วมกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในวันที่ 10, 11 และ 13 มกราคม 2565 เพื่อหารือการมีส่วนร่วมของสถาบันการเงิน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: