รมว.ศธ.ลงพื้นที่จังหวัด​สระแก้ว ติดตามความก้าวหน้า​การจัดการศึกษา​ตามวาระเร่งด่วน ​(Quick Win)​ และเปิดเวทีศักยภาพ​ครู-ผู้เรียน​​ ในการแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​การสร้าง​นวัตกรรม-เป็​นพลเมือง​ที่เข้มแข็ง​

(7 ตุลาคม​ 2564​)​ นาง​สาวตรีนุช​ เทียน​ทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ เป็น​ประธาน​​เปิด​งาน “มหกรรม​วิชาการ การจัดการศึกษา​ กศน. ตามวาระเร่งด่วน ​(Quick Win) ​ของกระทรวง​ศึกษาธิการ” พร้อม​ด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ​ รมว.ศธ.​, นายสุภัทร​ จำปาทอง ปลัด ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ​ กพฐ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ​ กอศ., นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงาน กศน. และผู้บริหาร​กระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​สระแก้ว,​ นายวรรณ​วิจักษณ์​ กุศล ผอ.สำนักงาน​ กศน.จังหวัด​สระแก้ว​ พร้อมด้วยหัวหน้า​ส่วนราชการ ข้าราชการ ครู และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ นักเรียน​นักศึกษา และประชาชน​จังหวัดสระแก้ว ​ร่วมให้การต้อนรับ​ ณ สำนักงาน​ กศน.จังหวัด​สระแก้ว

นายวรรณ​วิจักษณ์​ กุศล ผอ.สำนักงาน​ กศน.จังหวัด​สระแก้ว​ กล่าวรายงานถึงการขับ​เคลื่อน​นโยบาย​ของ รมว.ศธ.​ โดยจัดการศึกษา​ตามวาระเร่งด่วน ​(Quick Win)​ของกระทรวง​ศึกษาธิการ ได้แก่ วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผู้เรียน วาระที่ 5 พัฒนาทักษะอาชีพ และวาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วย 3 โครงการ​ ดังนี้

  1. โครงการ​สถานศึกษา​ปลอดภัยจากโรคอุบัติ​ใหม่โควิด 19 มีกิจกรรม​สถานศึกษา​ ผู้บริหาร​ ครู บุคลากร​ และนักศึกษา​ปลอดผู้ติดเชื้อ​โควิด 19 แบบ 100% และกิจกรรม​ขยายผลหมู่บ้าน​ ชุมชน​ ปลอดผู้ติดเชื้อ​โควิด 19 แบบ 100%
  2. โครงการ กศน.สระแก้ว​ ร่วมใจสู้ภัยโควิด โดยมี 4 กิจกรรม​ ได้แก่ กิจกรรม​หลัก​สูตรหน้ากากอนามัย​ เจลแอลกอฮอล์​ กิจกรรม​ล้านเมล็ด​พันธุ์​สู้ภัยโควิด กิจกรรม​การฝึกทักษะ​อาชีพ​เพื่อการมีงานทำสำห​รับ​ประชาชน​ผู้​ได้รับ​ผลกระทบ​จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19​ และกิจกรรม​การพัฒนา​ทักษะ​อาชีพ​จากแหล่ง​เรียนรู้​ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดลในรูปแบบของ กศน.จังหวัด​สระแก้ว​
  3. โครงการ​บูรณาการ​แหล่ง​เรียนรู้​ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในรูปแบบของ กศน.จังหวัด​สระแก้ว​

รมว.ศธ. กล่าว​ว่า​ ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.จังหวัด​สระแก้ว ตามวาระเร่งด่วน (Quick win) ของกระทรวงศึกษาธิการ​ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของ กศน. ให้แพร่หลายในวงกว้างสู่สาธารณชน ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อันหลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการ และความพร้อมของตนเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาส ตลอดจนประชาชนทั่วไปตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยชรา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ทุกมิติ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังได้เห็นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. สถานศึกษาในสังกัด กศน. และที่สำคัญคือการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมจัดกิจกรรม จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึง​ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนหาแนวทางขยายโครงการสู่พื้นที่อื่นต่อไปในอนาคต

ช่วงบ่าย รมว.ศธ. เป็นประธา​นเปิดงาน “เวทีศักยภาพ​ครูและผู้เรียน​จังหวัด​สระแก้ว​ ในการแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​การสร้าง​นวัตกรรม​และเป็​นพลเมือง​ที่เข้มแข็ง​” ณ หอประชุม​รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว​ เขต 1 โดย​มีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​สระแก้ว​ น.ส.กมลวรรณ​ กลั่นเกลี้ยง​ รอง ศธจ.สระแก้ว​ รักษา​ราชการแทน ศธจ.สระแก้ว​ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.เขต 1 ข้าราชการ ครู ​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ นักเรียน​ ร่วมให้การต้อนรับ​

ปลัด ศธ. กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วเน้นการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 2) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 3) มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการแก้ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและอาชีพ รวมถึงรายได้ของประชากรในจังหวัดสระแก้วที่ต่ำที่สุดในภาคตะวันออก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ คือ เป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

การเรียนการสอน จึงได้เน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะในจังหวัดสระแก้วขึ้น ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 มีการดำเนินการโดยสร้างเครื่อข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ร่วมกับภาคีเครือข่าย
  • กิจกรรมที่ 2 คณะทำงาน (ทีมแม่ไก่) ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผลสอบ PISA ผลสอบ NT ผลสอบ O-NET การศึกษาต่อของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้านอาชีพและรายได้ของคนในจังหวัดสระแก้ว (ค่า GDP) ด้านการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการจัดการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  • กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ทีมแม่ไก่)
  • กิจกรรมที่ 4 ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ มีครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะจำนวน 23 แผน และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 31 นวัตกรรม
  • กิจกรรมที่ 5 Education Award+(E+) งานเปิดกิจกรรมเวทีศักยภาพครู นักเรียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

รมว.ศธ. กล่าว​ว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ซึ่งวันนี้โลกในศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ยิ่งเป็นการเร่งให้เห็นว่า ถึงแม้เราไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่ก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนต่อไปให้ได้

ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง Active Learning ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญ และสอดรับกับสิ่งที่ ศธ.กำลังพัฒนาเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ มีความยืดหยุ่น สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบให้มากขึ้น

ปารัช​ญ​์​ ไชย​เวช ​/สรุป​
กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: