สำนักการลูกเสือฯ จัดประชุมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ เน้นสร้างความเข้มแข็งวิทยากรเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่มาตรฐานทั่วประเทศ

(29 กันยายน 2564) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาด ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า โครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดฯ จัดขึ้น เพื่อให้วิทยากรเครือข่ายยุวกาชาดที่ประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ได้ปรับพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวปฏิบัติ และวิธีดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาได้ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยากรเครือข่ายยุวกาชาด สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรเครือข่าย และความศรัทธาต่อกิจกรรมยุวกาชาด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สป./ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: