ศธ.ห่วงสถานศึกษา-ประชาชน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม มอบอาชีวะนำทีม Fix It Center จิตอาสาช่วยชุมชน

(27 กันยายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ผลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ซึ่งทำให้เกิดอุทกภัยใน 26 จังหวัด รวม 84 อำเภอ 219 ตำบล 908 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,753 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ขอนแก่น ลำปาง ลำพูน และอุบลราชธานี นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นห่วงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาทั่วประเทศ วางแผนป้องกันภัยจากน้ำท่วม เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และให้สถานศึกษารายงานความเสียหายมายังต้นสังกัด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ และช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากน้ำลดแล้ว ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้นำความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ออกให้บริการและประชาชน ชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการต่าง ๆ สถานศึกษาจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ครู เป็นสำคัญ รวมทั้งความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกด้วย ทั้งนี้ ตนจะลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยต่อไป

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ.ได้ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ประสบภัย ได้สำรวจความเสียหายและรายงานแจ้งให้ สอศ. พร้อมทั้งให้สถานศึกษาในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบ ได้จัดเตรียมความพร้อมช่วยเหลือไว้ 2 กรอบ ได้แก่ 1) ในสถานการณ์เผชิญเหตุอุทกภัย โดยศูนย์ Fix it Center จิตอาสา จะให้บริการด้านการขนย้ายสิ่งของ การตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมถึง และการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาหารกล่อง น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 2) ศูนย์ Fix it Center จิตอาสาจะดำเนินการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ อุปกรณ์ สิ่งของภายในบ้าน ซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: