สป.ศธ.จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานงานจิตอาสา

(27 กันยายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและสืบสานงานจิตอาสา โดยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 120 คน

การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ชาติไทยเพิ่มขึ้น สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักรู้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงต้องการให้ข้าราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมช่วยเหลือสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสร้างการรับรู้ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นรูปแบบออนไลน์ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ การให้ความรู้การสืบสานงานด้านจิตอาสาจากวิทยากรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาผ่านรายการวิทยุ ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน.

อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ภาพ : คณะทำงานโครงการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: