ศธ.เร่งสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอยู่ที่ไหนฉีดที่นั่น

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กางปฏิทินสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองยินยอมฉีด-ไม่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ภายใน 26 ก.ย.นี้ ข้อมูลถึงศึกษาธิการจังหวัด นักเรียนพักอาศัยอยู่จริงที่จังหวัดใด ฉีดวัคซีนที่จังหวัดนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระการรับ-ส่งของผู้ปกครอง และการเดินทางไปฉีดวัคซีน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด กว่า 4.5 ล้านคน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 นั้น

ในการจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียนนักศึกษา ขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  1. สรุปรายชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีดวัคซีน โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก / วัน-เดือน-ปีเกิด / ฉีด – ไม่ฉีด พร้อมกับสรุปยอดรวมจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ต่อศึกษาธิการจังหวัด
  2. ในกรณีสถานศึกษามีนักเรียนในสังกัดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แต่นักเรียนรายนั้นไม่ได้พักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษา เช่น สถานศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ แต่นักเรียนไปพักอาศัยอยู่จังหวัดไหน ให้สถานศึกษาจัดทำรายชื่อนักเรียนรายนั้นแยกต่างหากเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 โดยระบุข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อ – นามสกุล 2. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 3. วัน-เดือน-ปีเกิด 4. อำเภอและจังหวัดที่เด็กไปพักอาศัย

จากนั้นให้ศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการจัดเตรียมรายชื่อนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อสรุปรายชื่อนักเรียนและจำนวนนักเรียน และรายชื่อแยกรายจังหวัด ส่งมายังสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564

หลังจากนั้นในวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปจำนวนนักเรียนที่พักอาศัยในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต้นสังกัด รวม 77 จังหวัด แล้วนำเสนอต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในวันที่ 30 กันยายน 2564

เพื่อให้กรมควบคุมโรค สธ.จัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด และให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระการรับ-ส่งของผู้ปกครอง ในการเดินทางไปฉีดวัคซีน

7 thoughts on “ศธ.เร่งสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอยู่ที่ไหนฉีดที่นั่น

Add yours

  1. อยากให้นัดวันไปฉีดที่โรงพยาบาลค่ะเผื่อมีอาการและเกี่ยวกันเรื่องการนำวัคซีนมาและการเก็บรักษาอุณหภูมิด้วยค่ะ

    ถูกใจ

  2. งง กับวิธีการตรวจสอบเกณฑ์ รร. แจ้งว่ามีสิทธิ ฉีดไฟเซอร์ให้ลงทะเบียน แล้วโทรมาแจ้งว่าไม่ได้ น้องอายุ 11ปี11เดือน ให้ฉีด เดือน 10 ก็ครบ 12 ปีพอดี บอกว่าฉีดไม่ได้ อายุไม่ครบ 12 ปี

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: