เลขานุการ รมว.ศธ.ประชุมทีมประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ เน้นการสื่อสารเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง

รวมพลประชาสัมพันธ์ ศธ. เตรียมความพร้อมข้อมูลข่าวสาร สื่อดิจิทัล ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผู้ปกครอง นักเรียน ย้ำสื่อสารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มนักเรียน ตามนโยบายรัฐบาล และ ศธ. รองรับการเปิดภาคเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์นโยบายด้านการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และประเด็นที่เป็นความสนใจของสังคม สร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายทางการศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนผู้สนใจและสาธารณวงกว้าง โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางสาวจงดี ห่วงทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และองค์กรหลัก ได้แก่ สป., สพฐ., สอศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., คุรุสภา, สกสค. ร่วมประชุม

เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในจุดเน้นการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านการศึกษาไปถึงกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษา ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง สู่เป้าหมายการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ตามนโยบาย “TRUST” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

“ได้เน้นย้ำให้นักประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อและข่าวสารที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อสารได้ชัดเจน เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคนิคการสื่อสารในยุคดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน อาทิ การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน, การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง, การเรียนออนไลน์ในยุคโควิด 19 เป็นต้น ทั้งนี้ ได้จุดประกายความคิดแนวทางการผลิตสื่อแนวใหม่ สร้างความสนใจ สอดรับกับเทรนด์การสื่อสารยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการผลิตคลิปสิ่งประดิษฐ์จากซากรถฝีมือเด็กอาชีวะ การสื่อสารกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วม การต่อยอดข่าวเชิงบวกสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มีความยินดีที่จะร่วมทำงานประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา ที่จะเป็นพลังความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศธ.ทุกคน ซึ่งจากการรายงานการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน เป็นการแสดงให้เห็นว่า เรามีเป้าหมายเดียวกัน ที่จะพัฒนาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้น” เลขานุการ รมว.ศธ.กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน
17/9/2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: