(6 กันยายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เรียนรู้ความสุขตามอัธยาศัย หลักสูตรที่ 8 “ศึกษาสื่อสาร ผ่านบทเพลง” โดยครูสลา คุณวุฒิ เป็นวิทยากร ผ่านระบบ Microsoft Teams เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีนายธนู ขวัญเดช และนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรนี้ จำนวน 58,060 คน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หลักสูตร “ศึกษาสื่อสาร ผ่านบทเพลง” โดยครูสลา คุณวุฒิ ได้มาให้มุมมองความรู้ ทัศนคติในแง่ของวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายอย่างยิ่ง ซึ่งบทเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนความเปลี่ยนแปลง การกล่อมเกลาทางสังคม และสามารถสะท้อนได้ถึงวิถีชีวิตความยากลำบาก ความต้องการ หรือความสุขของชุมชนในแต่ละช่วงเวลา

ครูสลา คุณวุฒิ แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับอาชีพครูว่า ความรู้สึกต่ออาชีพครู คือ อาชีพที่จำเป็นที่สุดของชาติ เป็นอาชีพที่เห็นความสำเร็จของศิษย์และคุณภาพของคนในชาติ เป็นค่าตอบแทนมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ เพราะหากใครมีรากแก้วของความเป็นครูหยั่งลึกลงในจิตใจแล้ว ทุกคนไม่ใช่เพียงมีอาชีพครู แต่จะเป็น “ครูมืออาชีพ” ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม คำว่าครูจะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราอยู่เสมอ วันหนึ่งอาจจะเกษียณหรือลาออก แต่เชื่อมั่นว่าคนที่เคยเป็นครูจะไม่สามารถลาออกจากความรู้สึกของจิตวิญญาณความเป็นครูได้

ครูสลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอดีตที่เคยรับราชการครู ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนหลายแห่ง พบว่าครูในแต่ละโรงเรียนมีลักษณะเหมือนกัน คือ ความเสียสละ เนื่องจากไม่มีโรงเรียนใดที่มีความพร้อมที่สุด เมื่อมีงานของโรงเรียนหรือของลูกศิษย์ที่ขาดเหลืออย่างไร ครูก็จะเสียสละยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอ จึงอาจทำให้เงินเดือนไม่พอสำหรับรายจ่าย จนก่อให้เกิดการสร้างหนี้ขึ้น ทั้งนี้อยากบอกครูทั่วประเทศว่าอาชีพอื่นก็มีหนี้เช่นกัน ดังนั้นปัญหาหนี้สินสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพและมีวิธีแก้ไข สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะบริหารหนี้ได้อย่างไร จะสามารถสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองอย่างไร ให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายของแต่ละคนอย่างเหมาะสม ถึงแม้หน่วยงานหลายแห่งจะพยายามช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเต็มที่ แต่ครูทุกคนต้องเริ่มต้นที่การจัดการตนเองก่อน

ในด้านการจัดการศึกษา ครูสลามีมุมมองส่วนตัวว่า จากที่ได้รับฟังเรื่องราวชีวิตของหลายคนที่มาออกรายการประกวดร้องเพลง พบว่าคนส่วนใหญ่จะได้เรียนรู้ชีวิตเมื่อได้สัมผัสจริง ๆ โดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน จึงอยากให้มีการสอนหลักสูตรชีวิตให้ผู้เรียน ได้แก่ 1) วิชาการรู้จักตัวเอง รู้ต้นทุนความสามารถของตัวเองเพื่อต่อยอดไปได้ถูกทาง 2) วิชาความรัก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้ 3) วิชาวินัยทางการเงิน ควรเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการเงิน 4) วิชาครอบครัว ปลูกฝังความเข้าใจกันตั้งแต่เด็ก และ 5) วิธีเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถใช้เทคโนโลยีได้ทุกอย่าง

ซึ่งทั้งหมดนี้อาจแทรกอยู่ในบทเรียนของหลักสูตรปัจจุบันอยู่แล้ว และครูสามารถจัดการสอนด้วยตัวเองได้ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของตน

นอกจากนี้ ครูสลายังฝากถึงครูว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่สามารถสร้างและเผยแพร่ผลงานได้ทั่วโลก เช่น Youtube หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่กำลังพัฒนาตามมาอีกมากมาย จึงอยากให้ครูใช้ช่องทางเหล่านี้พาลูกศิษย์ศึกษาและลงมือทำอย่างจริงจัง โดยใช้เพียงสมาร์ทโฟนก็สามารถผลิตผลงานได้แล้ว ซึ่งอาจเป็นช่องทางส่งให้เด็กประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ขณะเดียวกันโลกเทคโนโลยีก็ทำให้สามารถรับรู้ผลตอบรับได้อย่างกว้างขวาง เป็นแนวทางมาพัฒนางานได้ต่อไป

สำหรับตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมครั้งต่อไป จะเป็นหลักสูตรที่ 9 “Active Learning” โดย ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ และคณะ ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ