เสมา 2 เปิดกิจกรรมอาชีวศึกษาเกษตรอัจฉริยะ “Agritronics @R Cheewa”

เสมา 2 เปิดกิจกรรมอาชีวศึกษาเกษตรอัจฉริยะ “Agritronics @R Cheewa” มุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตร สู่การเป็นนวัตกรเกษตรวิชาชีพ พร้อมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ทันสมัย ดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น

(17 มิถุนายน 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาชีวศึกษาเกษตรอัจฉริยะ “Agritronics @R Cheewa” ผ่านระบบออนไลน์ Webex ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์​แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของครูและผู้เรียน ให้เป็นนวัตกรด้านการเกษตร โดยตั้งเป้าว่าจะสร้างให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเกษตร สามารถพัฒนางานฟาร์ม โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและต่อยอดในทางธุรกิจได้

ขณะเดียวกัน ก็มุ่งหวังให้ วษท.เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอาชีพให้กับเกษตรกร ตามบริบทพื้นที่ของแต่ละแห่ง ตลอดจนพัฒนา วษท.ให้เป็น SMART College โดยนำ STI (Science, Technology and Innovation) เข้ามาใช้บริหารจัดการ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ทันสมัย และดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผอ.NECTEC กล่าวว่า NECTEC ให้ความสำคัญกับการคิดเชิงระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต ซึ่งต้องเริ่มต้นจากสถานศึกษาก่อน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมครูและนักเรียนระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำด้วยระบบควบคุมผ่าน IoT (Handy Sense & IoT) สำหรับโครงการ Agritronics @R Cheewa ยังเน้นให้บุคลากรระดับอาชีวศึกษาสามารถผลิต ติดตั้ง จำหน่าย ให้บริการ รวมถึงสร้างเทรนเนอร์เพื่อถ่ายทอดขยายผล และสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาจบใหม่ให้สามารถเป็น startup ธุรกิจเกษตรแม่นยำได้ต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบท จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานทางด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ต้องมีการเตรียมความพร้อมของคน และสร้างระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ขณะที่ประชากรไทยทำงานในภาคการเกษตรกว่า 27 ล้านคน หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นการพัฒนาการเกษตรจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ อายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการการเกษตรของเยาวชนอาชีวศึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเน้นไปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และจำนวนประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตที่หลากหลาย มีคุณภาพและปลอดภัย

โครงการอาชีวศึกษาเกษตรอัจฉริยะ “Agritronics @R Cheewa” จึงเป็นก้าวสำคัญที่ NECTEC ร่วมมือกับ สอศ. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ Handy Sense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ผนวกเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร และระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถลดต้นทุนการผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สู่การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรสู่การเป็นนวัตกรเกษตรวิชาชีพ

ทั้งนี้ โครงการมีการจัดอบรมออนไลน์พื้นฐานเทคโนโลยีด้านการเกษตร ผ่านระบบ webex ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยมี วษท.สมัครเข้าร่วมอบรม 23 แห่ง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Agritronics @R Cheewa (on-site) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: