ปลัด ศธ.ประชุมรับฟังข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(15 มิถุนายน 2564) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) ร่วมกับคณะที่ปรึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโครงสร้างของ สป.ศธ. ในการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ (ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอเสนอปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามแนวทางสำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค 1-18, ศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ร่วมประชุม

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจของ สป.ศธ.มีความเชื่อมโยง เป็นเอกภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอจัดตั้งใหม่ เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

  • กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.)
  • สํานักบูรณาการกิจการการศึกษา (สบศ.)
  • สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  • ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้ กพร.สป. และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับฟังข้อเสนอ ข้อสังเกตประเด็นต่าง ๆ จากที่ประชุม ไปจัดทำ (ร่าง) คำชี้แจงการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานที่ขอจัดตั้งใหม่ทั้ง 5 หน่วยงาน ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: