ศธ.จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการศึกษาทางไกล

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงาน กศน. จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนและขับเคลื่อน ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ ทุกเวลา (Lifelong Learning Anywhere and Anytime)

(14 มิถุนายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาทางไกล ระหว่างสำนักงาน กศน. กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และ “เปิดบ้าน สทก.” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และผู้แทน 8 หน่วยงาน ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วยกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพลศึกษา สมาคม EIS แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ โรงเรียนทิวไผ่งาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ สะท้อนการทำงานแบบเกื้อกูล ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่และความชำนาญ เชี่ยวชาญ รวมทั้งทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการจัดการศึกษาทางไกล สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิต และเข้ากับยุคสมัยของผู้คนในสังคมปัจจุบัน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการพัฒนาจนมีศักยภาพและสามารถสนองตอบรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขทางสังคมในขณะนี้ คือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จึงต้องใช้ศักยภาพของการศึกษาทางไกล ในการที่จะสร้างการศึกษาทางเลือกและโอกาสทางการศึกษา สำหรับประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง 8 หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่มีเงื่อนไขในเรื่องของเวลา การเดินทาง หรือระยะทาง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนการศึกษาทางไกล ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่สะดวก มีคุณภาพและทั่วถึง มีความทันสมัยและตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายต่อไป

สำหรับสถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) สำนักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผลตามหลักการและแนวคิดของการศึกษาทางไกล ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง ที่จัดการศึกษาโดยใช้สื่อถ่ายทอดมวลความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ แทนการสอนโดยครู และมุ่งเน้นให้นักศึกษาและผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองจากสื่อ

ด้วยหลักการจัดการศึกษาในลักษณะนี้ ทำให้การศึกษาทางไกลของสถาบันการศึกษาทางไกล สามารถเป็นทางเลือก และสามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีเวลาว่างไม่แน่นอน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยไม่มีข้อจำกัดของพื้นที่

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา การดำเนินงานการศึกษาทางไกล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความต้องการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลากหลาย เพื่อมุ่งไปตอบโจทย์ “เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ และทุกเวลา” (Lifelong Learning Anywhere and Anytime)

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: