‘ตรีนุช’ พร้อมชาว ศธ.ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมปลูกต้นไม้และมอบกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญ ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ กระตุ้นให้ประชาชน-ทุกภาคส่วน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืน

(25 พฤษภาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัดเข้าร่วมในพิธี และร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝน เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมทั้งมีนโยบายให้มีพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ทั่วประเทศ 400,000ไร่ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยขอความความร่วมมือไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้บูรณาการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าในแต่ละพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

สำหรับประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานใดที่สนใจ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ รวมทั้งวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกป่าได้ที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช รวมทั้งสำนักงานป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด

ในการนี้ รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้มอบกล้าไม้สักทอง, มะค่าโมง, ประดู่ป่า, ยางนา และเหลืองปรีดียาธร ให้แก่ผู้บริหารองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับ 9 หน่วยงาน ได้แก่ สป., สพฐ., สอศ., สกศ., กศน., สช., ก.ค.ศ., สกสค. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนำไปปลูกที่กระทรวงศึกษาธิการ และมอบให้บุคลากรในสังกัด รวมทั้งประชาชนที่สนใจนำไปเพาะปลูกในสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป

ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกทำลายลดลงไปเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความสูญเสียต่อทรัพยากรอื่นๆอีกมากมาย ถึงแม้ว่าทรัพยากรป่าไม้จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถปลูกทดแทนได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานและใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการดูแลบำรุงรักษา ดังนั้นหน่วยงานทุกภาคส่วนจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไป

อนึ่ง การจัดงานครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และยืนเว้นระยะห่าง.

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่, สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ
อธิชนม์ สลางสิงห์ / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: