คุณหญิงกัลยา เปิดตัวหลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 1 มอบทุนเรียนฟรี-อยู่ฟรี นำร่องระดับ ปวส. ใน 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

(24 พฤษภาคม 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเปิดหลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 1 นำร่องระดับ ปวส. ใน 5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มอบทุนเรียนฟรี-อยู่ฟรี พร้อมเดินหน้าขยายหลักสูตรสู่ วษท.ทั่วประเทศ ณ อาคารราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้ขับเคลื่อนผ่าน วษท. เป็นเวลากว่า 1 ปี สร้างกระแสการตื่นตัวเห็นความสำคัญของน้ำ จนนำมาสู่การจัดทำหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หรือ “ชลกร” รุ่นที่ 1

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเรียนภาคการศึกษา 2564 ใน 5 วษท.นำร่อง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ซึ่งมีนักเรียนสนใจสมัครเกินครึ่งของจำนวนที่ วษท.จะรับได้ และจะขยายไปทุก วษท.ที่มีความพร้อมในปีการศึกษาต่อไป

หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หรือ ชลกร ถือเป็นครั้งแรกและเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ระดับ ปวส. เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และยกระดับคุณภาพชีวิตแก้ไขความยากจน จึงอยากเชิญชวนให้นักเรียนมาสมัครเรียน สร้างบุคลากรดูแลบริหารจัดการน้ำ และสามารถนำมาประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้สาขาวิชาช่างกลเกษตรนี้ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมกันจัดทำหลักสูตร โดยผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้หลายสาขา เช่น สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ และสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ ถือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (ชลกร) รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรชลกร รุ่นที่ 1 ทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยได้รับการงดเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 2 ปี จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และได้รับสวัสดิการหอพักฟรีภายในวิทยาลัย (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของวิทยาลัย) ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ขยัน วษท. พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคน เรียนฟรี อยู่ฟรี จนจบการศึกษา

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: