“ตรีนุช” ร่วมอภิปรายการจัดการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ในเวทีโลก

รมว.ศึกษาธิการไทย ร่วมถกความสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลก ชวนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development : ESD) ซึ่งองค์การยูเนสโก ร่วมกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนี ได้จัดการประชุมขึ้นในรูปแบบทางไกล ถ่ายทอดสดจาก Berlin Congress Center กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2564

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตนได้นำเสนอข้อริเริ่มของไทยด้านการส่งเสริม ESD ผ่านวีดิทัศน์ โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ให้บรรลุผลภายในปี พ.ศ.2573 ว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบัน และจะเร็วขึ้นไปอีกในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั่วโลกต้องมีพันธกรณีในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

“ดิฉันได้เชิญชวนให้โลกตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก และประเด็นปัญหาระดับโลกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นปัญหาระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดภัยพิบัติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การส่งเสริมสมรรถนะของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และค่านิยมต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการประชุมเพื่อสร้างความตระหนักต่อข้อท้าทายของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนบทบาทสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) ในการส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะในสภาวะการแพร่ระบาดของ โควิด 19 และผลักดันการดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้าน ESD ฉบับใหม่ (The new global framework ESD for 2030 for the period of 2020-2030) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โดยการให้ข้อตกลงร่วมกันด้านนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบแถลงการณ์กรุงเบอร์ลิน (Berlin Declaration)

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำหนดนโยบายการศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ผู้แทนหน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 2,500 คน จากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยพิธีเปิดการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ค.2564 โดยนางสาวออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และนางสาวอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ร่วมเปิดการประชุม จากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการก้าวข้ามข้อท้าทายในการส่งเสริมเรื่อง ESD และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต การประชุมเต็มคณะ ว่าด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤต และการเปิดเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เป็นต้น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: