รมช.ศธ. ‘คุณหญิงกัลยา’ เน้น สมศ.ประเมินสถานศึกษาอย่างกัลยาณมิตร พร้อมปรับตัวเพื่อเป้าหมายการศึกษาของโลก

20 เมษายน 2566 – โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ / ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “2 ทศวรรษแห่งการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 จัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก พร้อมประกาศเป้าหมายการประเมินคุณภาพภายนอก และวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทำงานและทุกขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก รองรับความก้าวหน้าและการพัฒนาระบบทางการศึกษาในอนาคต

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและได้มุ่งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้กระทบถึงการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงจำเป็นต้องมาระดมความคิดกันว่าอยากจะเห็นประเทศไทยพัฒนาคนไปในทิศทางใด จึงจะทำให้เด็กมีความสุขและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

เรื่องนี้เป็นภาระของคนรุ่นเราที่ต้องทำให้ได้ภายในเวลารวดเร็ว สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาโลก คือ เด็กต้องเรียนอย่างมีความสุข ระหว่างเรียนมีรายได้ เรียนจบแล้วมีอาชีพ สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเราจะไปถึงตรงจุดนั้นได้เร็วได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและการประเมินคุณภาพการศึกษา

ดังนั้น มาตรฐานการประเมินก็ต้องปรับเปลี่ยนไป ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สมศ.สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เน้นย้ำการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับสถานศึกษา ให้การประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร อย่าให้สถานศึกษารู้สึกว่าถูกจับผิด แต่ให้เป็นลักษณะของการแนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจ ให้สถานศึกษารู้สึกว่าการประเมินของ สมศ. เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้หลักการ กัลยาณมิตร คุณภาพ จริยธรรม คุณธรรม พร้อมทั้งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการประเมิน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากและไม่ต้องใช้เวลามากเกินไป

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการประธานกรรมการ สมศ. กล่าวว่า ปัจจุบัน สมศ. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล ให้เป็นการประเมินอย่างมีมาตรฐาน ลดภาระงานด้วยเทคโนโลยี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ด้วยการนำเอาแพลตฟอร์มออนไลน์ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกแบบออนไลน์ การจัดประชุมเสวนาออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการดำเนินงานของ สมศ. ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบผ่านช่องทาง Facebook Live รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

นอกจากนี้ สมศ. มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขก่อนการประกาศใช้กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยได้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างการประเมินในพื้นที่และการประเมิน Online เพื่อลดภาระสถานศึกษาและให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: