สำนักอำนวยการ สป.ศธ.ประชุมเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

5 เมษายน 2566 – นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.สป.) ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ งดรับของขวัญบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการในทุกช่วงเทศกาล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ในสังกัด สอ.สป. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปขยายผล ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์

นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการศึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการยกระดับประเทศในอนาคต และเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผลถึงภาพพจน์ที่ดีแก่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ เพื่อขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไป

ในส่วนของ สอ.สป. ได้วางแผนการบริหารจัดการหน่วยงาน ให้การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หน่วยงานที่จะเป็นองค์กรตัวอย่างด้านธรรมาภิบาล อันจะทำให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน

ที่สำคัญเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสมากยิ่งขึ้น พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต มีจิตบริการ และหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สอ.สป. และเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT 2023) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกด้วย

อานนท์ วิชานนท์, บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: