พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ครบรอบ 101 ปี

สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 27 มกราคม 2566 / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 101 ปี โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลรายงาน พร้อมด้วยนายสุทิน แก้วพนา และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ, เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ร่วมพิธี

ภาพ เฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา

ปลัด ศธ. กราบทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงานว่า “กระหม่อมในนามของ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา อาสายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาดทั่วประเทศ รู้สึกสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดในวันนี้

กิจการยุวกาชาด ได้รับการสถาปนาขึ้น โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 ในปีนี้นับได้เป็นปีที่ 101 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาดมีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสําคัญดังกล่าว ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงาน และสถานศึกษาเครือข่ายยุวกาชาดทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยขึ้น เพื่อระลึกถึงบุคคลสําคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิก และบุคลากรทางยุวกาชาด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

การจัดงานครั้งนี้ในส่วนกลาง มีคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา อาสายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ได้แก่ การประกวดการเดินสวนสนาม กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด และการแสดงกลางแจ้ง ณ สนามศุภชลาสัย นอกจากนี้ยังกําหนดให้มีการเรียนรู้กิจกรรมหลักของยุวกาชาดผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มกราคม 2566 ด้วย

ในโอกาสนี้ กระหม่อมใคร่ขอประทานอนุญาตเบิกนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อ่านรายนามผู้เข้ารับประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย แบ่งเป็นยุวกาชาดดีเด่น จํานวน 14 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น จํานวน 12 ราย และเบิกนายอํานาจ สายฉลาด ผู้อํานวยการสํานัก การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้นํากล่าวคําปฏิญาณตนของยุวกาชาด จากนั้นขอได้โปรดประทานดำรัสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานทุกคน และทอดพระเนตรการแสดงกลางแจ้ง เป็นลําดับต่อไป แล้วแต่จะโปรด”

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานพระราชดำรัส ความว่า “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ข้าพเจ้ามาแทนพระองค์ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีที่สําคัญนี้ และได้ทราบวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดไทย และการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งกิจกรรมหลากหลายที่จัดขึ้นในงาน ทั้งได้เห็นยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ อาสายุวกาชาดซึ่งชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ ด้วยความพร้อมเพรียง

ยุวกาชาดไทยได้เจริญงอกงามมาตลอด 101 ปี อย่างมีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี 2465 โดยพระดําริของจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ด้วยอุดมการณ์และวิธีการที่แน่ชัด เพื่อฝึกฝน อบรมยุวชนของชาติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งความคิดจิตใจ และความประพฤติปฏิบัติตน ยุวชนที่ได้รับการฝึกฝนอบรมตามอุดมการณ์และวิธีการของยุวกาชาดไทยโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นยุวกาชาดที่มีจิตใจและความประพฤติปฏิบัติดีงาม เปี่ยมพร้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น และบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

การที่ยุวกาชาดทั้งหลาย มาชุมนุมกันในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม นับเป็นที่น่าชื่นชมยิ่ง เพราะนอกจากจะได้น้อมรําลึกพระกรุณาธิคุณในองค์ผู้ทรงสถาปนายุวกาชาดไทยแล้ว ยังได้ร่วมกันเปล่งคำปฏิญาณตน อันแสดงถึงการให้คํามั่นสัญญาในการเป็นยุวกาชาด และเดินสวนสนามที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันดีระหว่างยุวกาชาดด้วยกันอีกด้วย ขอให้ยุวกาชาดทุกคนจงนำความรู้ ประสบการณ์ และความดีงามประการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกฝนอบรมเป็นยุวกาชาดไปปรับใช้พัฒนาความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติตน ตามอุดมการณ์และวิธีการของยุวกาชาดไทย ให้บังเกิดผลเป็นความดี ความเจริญ และความสงบร่มเย็นแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และชาติ บ้านเมืองต่อไป

ในพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวสี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ข้าพเจ้า ขออวยพรให้ยุวกาชาดไทย มีความวัฒนาก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ทั้งขอให้ยุวกาชาดทั้งหลาย และทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนยุวกาชาดไทย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ประสบความเจริญ ผาสุกสวัสดีทุกเมื่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: