คณะกรรมการ ICT ศธ. เห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567

กระทรวงศึกษาธิการ 23 มกราคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ส่วนราชการในสังกัด/ในกำกับ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม และผ่านระบบออนไลน์

ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศธ. ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 49 โครงการ ดังนี้

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 โครงการ เช่น โครงการจัดทำระบบห้องถ่ายทอดสดเพื่อรองรับการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในรูปแบบออนไลน์ 6 แสนบาท, โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร 1579 จำนวน 9.9 ล้านบาท, โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ “NIDTEP Learning Mall” 3 ล้านบาท, โครงการปรับปรุงห้องประชุม ศธจ.ลำปาง 3.8 แสนบาท, โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในกระทรวง 94.9 ล้านบาท, โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 24 ล้านบาท, โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 23 ล้านบาท, โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data Ecosystem 70 ล้านบาท
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3 โครงการ เช่น โครงการปรับปรุงห้องประชุมทางไกล 2.9 ล้านบาท
  • สำนักงาน กศน. 7 โครงการ เช่น โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กศน.จังหวัด/กทม. 30 ล้านบาท, โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่ายส่วนกลาง 68 ล้านบาท
  • สำนักงาน ก.ค.ศ. 3 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล 1.7 ล้านบาท, โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS) 22 ล้านบาท
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ล้านบาท
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ เช่น โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 39 ล้านบาท, โครงการจัดหาระบบควบคุมไอพีแอดเดรสและตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 27 ล้านบาท, โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Data Center 97 ล้านบาท, โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ส่วนกลาง 27 ล้านบาท และเขตพื้นที่การศึกษา 175.9 ล้านบาท
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 6 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศกลางงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษาภาครัฐและเอกชน 92 ล้านบาท, โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอาชีพ และการพัฒนาอาชีพชุมชนบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่เปราะบางด้านความมั่นคงของประเทศ 50 ล้านบาท, โครงการ e-Learning เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย V-National Digital Learning Platform 27.9 ล้านบาท
  • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 4 โครงการ เช่น โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน 3 ล้านบาท, โครงการพัฒนาระบบบริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดิจิทัล 18 ล้านบาท
  • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 4 โครงการ เช่น โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนประจำศูนย์เครือข่าย 63 ล้านบาท
  • สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เช่น โครงการติดตั้งอุปกรณ์และโครงข่ายพื้นฐานค่ายลูกเสือวชิราวุธ 3.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับยุคดิจิทัล ผู้บริหารสามารถวางแผนตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ ได้ ทั้งในระดับผู้เรียน ครูผู้สอน บุคลากร สถานศึกษา จนถึงระดับกระทรวง

พบพร ผดุงพล, บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: