‘ตรีนุช’ มอบรางวัลคุรุสดุดี เชิดชูเกียรติครูไทย “พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

หอประชุมคุรุสภา, 17 มกราคม 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ครูทุกคนที่ทุ่มเททำงานในการพัฒนาการศึกษา ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะการให้ความรู้ให้การศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะได้บุคคลที่เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสามารถ เป็นอนาคตของชาติ ที่มีผลต่อการพัฒนาทิศทางของประเทศเป็นอย่างมาก

ในฐานะที่ ศธ. โดยคุรุสภา เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญแก่ครูเพื่อเชิดชูเกียรติคุณที่ได้ทำงานทุ่มเท นอกเหนือจากความรักที่ให้ลูกศิษย์แล้วสิ่งสำคัญต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาเด็กสอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ให้เด็กได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ เป็นต้นแบบที่ดีแก่ครูท่านอื่น และต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์และเยาวชนต่อไป

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในนามของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอขอบคุณ รมว.ศธ. ที่มาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพและคนในสังคม การดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ได้รับความร่วมมือจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนดจนได้ผู้ที่เหมาะสมมากที่สุด

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 688 คนประกอบด้วยครู 385 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 139 คน ผู้บริหารการศึกษา 77 คน และศึกษานิเทศ 87 คน ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโอกาสวันครูครั้งที่ 67 พร้อมมีการเสวนาพิเศษเรื่อง “พลังครูสู่การสร้างความเท่าเทียม” อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: