“ตรีนุช” เร่งจี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทบทวนปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุด คาดแล้วเสร็จตามวาระ

2 ธันวาคม 2565, ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา) โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น

รมว.ศธ. กล่าวว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่สำคัญ จึงต้องละเอียดรอบคอบ ที่ผ่านมาได้รับเรื่องและข้อสังเกตจากผู้ทรงคุณวุฒิและจากหลายภาคส่วน เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงต้องการรับฟัง พร้อมรวบรวมทุกมาตราที่มีอยู่ มาทบทวนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยสภาการศึกษาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติทุกภาคส่วนและองค์กรอื่น มาร่วมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาตราใดที่ปรับเปลี่ยนแล้วติดปัญหา จะนำมาทวบทวนอีกครั้ง ไม่ให้กระทบกับการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน นำเรียนคณะกรรมาธิการฯ และเมื่อตราเป็นกฎหมายธรรมนูญการศึกษาของชาติแล้ว จะได้ไม่ต้องมาแก้ภายหลัง จึงฝากให้ทุกส่วนได้มองเป้าหมาย พิจารณาในเรื่องของพื้นฐานความเป็นจริง ไปสู่เป้าหมายให้การศึกษามีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งขณะนี้วาระที่ 1 ผ่านสภาฯ แล้ว วาระที่ 2 ความเป็นไปได้น่าจะใกล้เข้ามาแล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเรื่องจะบรรจุเข้าสภาฯ ตามวาระ

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในมาตรา 3 ไม่กระทบแค่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือภาคเท่านั้น แต่ยังกระทบกับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา องค์การค้าของ สกสค. เพราะหากยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ ในมาตรา 3 เดิมปลัด ศธ. เป็นประธาน อาจจะต้องยกเลิกหมด จุดนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่ได้เสนอแนะในที่ประชุม ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าองค์กรจะอยู่ในบทบาทใด เพราะถ้าหายไปแล้ว นโยบายจะขาดตัวขับเคลื่อน และอัตรากำลังก็ไม่ใช่จาก ศธ.อย่างเดียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ เพื่อให้นโนบายสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน หากยกเลิกจริง ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีไม่น้อย แต่หากต้องยกเลิกก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลเค้าว่าควรไปอยู่ตรงไหน ในตำแหน่งเดิม ระดับเดิม ต้องคิดให้รอบคอบ แต่วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีหลายคนพูดถึงประเด็นนี้

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ถือเป็น “ธรรมนูญการศึกษา” เป็นกฎหมายที่จะกำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยสู่ระดับนานาชาติ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งยังมีประเด็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับประกอบการพิจารณา ทำให้เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ สกศ.มีบทบาทภารกิจในการจัดทำความเห็นเสนอต่อสภาการศึกษาและรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมาย ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติ จึงได้รับฟังความคิดเห็น และสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและเจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

พบพร ผดุงพล / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: