ปลัด ศธ.เผยนโยบายและจุดเน้น ศธ. ปี 67 ต่อเนื่อง ทันสมัย สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับพัฒนาทุกมิติ

(24 พฤศจิกายน 2565) นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่ประชุมได้เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างนโยบายและจุดเน้นฯ เป็นรายด้านและรายข้อย่อย โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตลอดจนเป็นไปตามสถานการณ์ยุคปัจจุบัน แผนงาน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ บรรลุเป้าหมายความปลอดภัย ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่

ทั้งนี้ ศธ.มุ่งสร้างคนที่สมบูรณ์ไปสู่โลกอนาคต 2030 จึงกำหนดหลักการสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนและประชาชน สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ และดำเนินการตามนโยบายของ ศธ. เพื่อร่วมกันพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังต้องใช้จุดเน้นที่สอดคล้องกับมิติด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ศิลปะ อาชีพ ตลอดจนพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

“ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับรายละเอียดเนื้อหาแต่ละข้ออย่างรอบด้าน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำไปดำเนินการให้เรียบร้อย เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ลงนามต่อไป”

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ณัฐพล สุกไทย / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: