รมว.ศธ. “ตรีนุช” เปิดการอบรม PA Support Team กลุ่มภาคกลางและปริมณฑล

รมว.ศธ. หวัง PA Support Team เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว PA ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตของตนเองตามบริบทของแต่ละพื้นที่

27 ตุลาคม 2565, โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 7 พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยมีผู้บริหาร/ผู้แทน สพท.ภาคกลางและปริมณฑล ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้อนุมัติและประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ โดยกำหนดให้ข้าราชการครูฯ ทุกสายงาน จะต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปี ซึ่งตนมีความคิดเห็นว่า วิทยฐานะแบบ ว.PA นั้น เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ที่ต้องร่วมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ

โดยการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งไม่เพียงมีความทันสมัย รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้แล้วยังเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดภาระ ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามบริบทของผู้เรียน จากการวางแผนการเรียนการสอน และการสอนจริงในชั้นเรียน มากกว่าผลลัพธ์จากการวัดและประเมินผลด้านวิชาการ อีกทั้งยังสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณเลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างทันท่วงที โดยได้บูรณาการร่วมกันเป็นการทำงานแบบทีมเดียวกัน (MOE One Team) อย่างแท้จริง ซึ่งดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะมี 13 รุ่นด้วยกัน

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้นำจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต ทั่วประเทศ (สพป. 183 เขต สพม. 62 เขต) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 2,465 คน จากทุกตำแหน่ง/สายงาน ที่มีความเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู ผู้ผ่านการอบรมจากทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 13 รุ่น จะพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และสามารถดำเนินการขยายผลเป็นที่ปรึกษาและทีมเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริง (Roving Team : RT) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้ทุกฝ่ายได้คลายความกังวล และมั่นใจว่าระบบการประเมินแบบใหม่ ว PA นี้ จะเป็นเครื่องมือคุณภาพของ ศธ. เพื่อสร้างคุณครูคุณภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียน และเยาวชนของเราได้รับการศึกษาอย่างที่ดีที่สุดต่อไป”

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว PA ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ของตนเองต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: