ครม.เห็นชอบการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 12

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมทั้ง 3 ฉบับ ในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน ให้ความเห็นชอบและรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมทั้ง 3 ฉบับ

1. ร่างเอกสารแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 12 (Joint Statement of the Twelveth ASEAN Education Ministers Meeting) สาระสำคัญ คือ

 • รับทราบถึงวิกฤตการเรียนรู้และผลกระทบต่อนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอให้อาเซียนเพิ่มความพยายามและจัดการกับวิกฤตด้วยแนวทางที่ครอบคลุมและยั่งยืน
 • ขอบคุณประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และภาคีเครือข่ายต่อการพัฒนา “แนวทางการเปิดเรียนพื้นฟูและปรับตัวด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเชียน” และ “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน”
 • การนำความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนและฮังการี ที่ได้รับรองในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-รัสเซีย พ.ศ. 2565-2569 ไปปฏิบัติ

2. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 (Joint Statement of the Sixth ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting) สาระสำคัญ คือ

 • สนับสนุนประเด็นสำคัญของเวียดนาม “Joint efforts to reimagine learning and building resilience of education systems in ASEAN and beyond in the new context”
 • สนับสนุนบทบาทของอาเซียนบวกสามในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเรียนรู้ รวมทั้ง ความจำเป็นในการเร่งพื้นฟูการเรียนและสร้างความยืดหยุ่นในการศึกษาภายหลังโควิด-19
 • รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2561 – 2568 และชื่นชมความร่วมมือของประเทศอาเซียนบวกสามในการดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ ฯ อย่างต่อเนื่อง

3. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 6 (Joint Statement of the Sixth East Asia Summit Education Ministers Meeting) สาระสำคัญ คือ

 • รับทราบการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิก EAS ในการดำเนินงานร่วมกันด้านการศึกษา
 • รับทราบการรับรองโดยหลักการแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-รัสเซีย  พ.ศ. 2565-2569 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 • สนับสนุนกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2563
 • ความร่วมมือและการสนับสนุนในกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • การเปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-อินเดีย ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565
 • ความมุ่งมั่นในการบรรลุวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษา โดยเน้นการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: