ครม.รับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณ งบเงินอุดหนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศธ.

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 รับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบดังนี้

  1. รับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
  2. รับทราบผลการพิจารณาต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงาน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการพิจารณาต่อมาตรการดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตงบประมาณ งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อดำเนินการ โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพิจารณาเรื่องนี้ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งในภาพรวมหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมหารือส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของมาตรการดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะต่อมาตรการบางประการ เช่น

มาตรการของ
คณะกรรมการฯ
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
ประเด็นที่ 1 : ระบบการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา• ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เงินอุดหนุนนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย
• ควรกำหนดให้ใช้เลข 13 หลัก ในการลงทะเบียน ซึ่งผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้เพียงระบบเดียว/สถานศึกษาเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของจำนวนผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษา
ประเด็นที่ 2 : ระบบการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ• กรณีการจ่ายงบเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในพื้นที่ที่มีความทุรกันดารหรือไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีการเบิกเงินผ่านบัญชี กระทรวงการคลังจะกำหนดแนวทางในการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านบัญชีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้การจ่ายเงินมีความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้
ประเด็นที่ 3 : ระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ• ควรเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินหรือรายงานทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการรับและการใช้จ่ายของสถานศึกษาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลทันสมัย ตรวจสอบได้ และสะท้อนรายละเอียดการรับและการใช้จ่ายของสถานศึกษาอย่างแท้จริง
• ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัดเป็นระยะด้วยมาตรการเชิงป้องปราม จัดทำรายงานผลการดำเนินการสุ่มตรวจเป็นระยะด้วยมาตรการเชิงป้องปราม และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: