ศธ.จัดพิธี “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

2 ตุลาคม 2565, หอประชุมคุรุสภา / นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” เพื่อแนะนำชี้แจงในการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา 334 คน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง

นายอรรถพล สังขวาสี กล่าวว่า ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลอีกด้วย

“ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ที่มีส่วนผลักดัน ส่งเสริม ทั้งด้านการเรียนการสอน อบรมสั่งสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีวินัยในตนเอง พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงในอนาคต สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร ล้วนมีส่วนสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยการทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความวิริยะ อุตสาหะ และมุ่งมั่นในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จในวันนี้”

สำหรับในการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และรับผลตรวจได้ภายใน 6 ชั่วโมง ผ่านทางการสแกน QR Code จากนั้นจะทำการตรวจหาเชื้อแบบ ATK อีกรอบในเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น.

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: