รมช.ศธ. ‘คุณหญิงกัลยา’ เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน”

(31 สิงหาคม 2565) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน” ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลลูน โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนในประเทศได้รับการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศแก่สาธารณชน

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง ด้านการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตจำนงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กปฐมวัย โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มเด็กปฐมวัย

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามช่วงวัย

รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การใช้สื่อเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัว จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาวะที่ดีของเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัย หรือ ทำให้เด็กปฐมวัยมีครบ 5H คือ Heart จิตใจดี มีวินัย, Head เก่งคิด วิเคราะห์เป็น, Hand ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ, Health สุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง และ Hi-techทันสมัย ก้าวหน้า รู้เท่าทันเทคโนโลยี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า “การลงทุนพัฒนาในเด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคต 7-10 เท่า เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิต้องการพื้นฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคนโดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระทำทั้งปวงเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ”

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย และนำเสนอ เผยแพร่ ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถมองภาพอนาคต และเห็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการสภาการศึกษา นักวิชาการด้านเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย/พี่เลี้ยงเด็ก ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: