แนวทางพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการโรงเรียนคุณภาพ” เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง” ที่มุ่งหวังให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเเละปลอดภัย โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้ดำเนินการโดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิมคือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

โดยได้กำหนดทิศทางขับเคลื่อนโครงการ ภายใต้กรอบการดำเนินงานและจุดเน้น 7 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพ การพัฒนาครู การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศกำกับและติดตาม และ Big Data

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน คือ

  • โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 10,480 โรง ต้องมีสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม มีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบ สามารถนำนักเรียนมาเรียนรวม เพื่อยกระดับคุณภาพ ให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแชร์ทรัพยากรร่วมกัน
  • โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 1,155 โรง มีความพร้อมรองรับโรงเรียนประถมศึกษาที่จะมาเรียน และรับนักเรียนขยายโอกาส เป็นการแบ่งเบาภาระในการรับนักเรียนโรงเรียนแข่งขันสูงกลับสู่ชุมชน
  • โรงเรียนคุณภาพเเบบ Stand Alone 1,303 โรง คือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะ ทำให้นักเรียนไม่สามารถไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นได้

เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพทั้ง 12,938 โรง แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี โดยเน้น 6 เรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ คือ 1) เพิ่มจำนวนครูให้ครบชั้นครบวิชาเอก 2) มีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม 3) มีงบประมาณเพียงพอ 4) มีอาคารสถานที่ปลอดภัย มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทันสมัย 5) เน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ลดอัตราการแข่งขัน 6) หากเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ต้องให้โรงเรียนสามารถดำรงอยู่ได้ โดยมีงบประมาณและอัตรากำลังครูอย่างเหมาะสม

การวางทิศทางการพัฒนาในระยะยาวถึง 4 ระยะ ใช้เวลาต่อเนื่องเกือบ 20 ปี เชื่อว่าวันหนึ่งโรงเรียนทุกโรงของประเทศไทยจะพลิกโฉมจากเดิม ไปเป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่มีความสมบูรณ์แบบ พร้อมให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กและเยาวชน ทิศทางที่กำหนดไว้อาจต้องใช้เวลาอีกยาวไกล แต่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ตั้งแต่วันนี้ ก็น่าจะทำให้มีความหวังที่จะเห็นความสำเร็จในอนาคต

ตัวอย่างโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ เช่น SAKAEO MODEL มีโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วม และใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ นำนักเรียนโรงเรียนวัดเกศแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย มาเรียนรวม 100% ในทุกระดับชั้น และที่กำลังจะเห็นผลสำเร็จเร็ว ๆ นี้ คือ ชุมชนบ้านพักครู ซึ่งจะเป็นต้นแบบระดับประเทศ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งชุมชนบ้านพักครู”

อ้างอิง
รู้จักกับ “โครงการโรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบาย รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง”
1 ปี “ตรีนุช” ขับเคลื่อนการศึกษาทุกมิติ
ก.ค.ศ.แจ้งหลักเกณฑ์ฯ โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. ตาม ว 10/2565
“ตรีนุช” ปักธงงบฯ ปี 2566 มุ่งสร้างคุณภาพการศึกษา
พิธีเปิด โครงการโรงเรียนคุณภาพ
เสมาโพล เปิดเผยผลการสำรวจผลงาน ศธ.ในมุมมองประชาชน
รวมผลงานสำคัญของ ศธ.ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564-65) “EDUCATION WE CAN TRUST”
*FB กมล รอดคล้าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: