ศธ.ลงนามความร่วมมือเกรท วอลล์ มอเตอร์ และ ม.เทคโนโลยีมหานคร ผลักดันเด็กไทยสู่ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

25 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัทเกรท วอลล์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กไทย เพื่อวางรากฐานสร้างกำลังบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไทยอย่างยั่งยืน

โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ที่ปรึกษาและโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช), นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานวีย์  โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, นายไมเคิล ฉง รองประธานกรรมการ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหาร สอศ. เข้าร่วม

รมช.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความยินดีที่จะสนับสนุน พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวจักรของอาชีวศึกษา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยายนต์ไฟฟ้าที่ปัจจุบัน มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า และประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนได้

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษามาต่อเนื่อง กำลังคนอาชีวศึกษา ถือว่ามีบทบาทสำคัญ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาคธุรกิจบริการ อาชีวศึกษาจึงต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะอาชีวะฐานวิทย์เพื่อให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนานักเทคโนโลยี ที่สามารถผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับทักษะช่าง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี ให้ภาคการผลิตและบริการของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น”

ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา และครูในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระแสการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ซึ่งการพัฒนาอาชีวะฐานวิทย์ให้มีความก้าวไกลจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งของการพัฒนาประเทศ และเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นฐานการผลิต และศูนย์กลางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน หรือเอเชียได้อย่างแน่นอน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวว่า เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้ จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการยกระดับการศึกษาของไทยอย่างก้าวกระโดดโดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะร่วมทำงานกับบริษัทเกรท วอลล์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ สอศ. ตลอดจนสถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซี่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ทางภาครัฐเน้นผลักดันการเติบโตให้กับประเทศ

รองประธานกรรมการบริษัทเกรท วอลล์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เกรท วอลล์ มอเตอร์ เห็นศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน ของประเทศในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานทางเลือก หนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจคือการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทย ทั้งในด้านทักษะสมัยใหม่ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษา รวมถึงคณะครูอาจารย์ ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้เชิงลึกด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และในอนาคตบุคลากรเหล่านี้ จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเติมเต็มความพร้อมให้กับระบบนิเวศทางยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาประเทสสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สอศ. พร้อมกับช่วยยกระดับการเรียนการสอนขึ้นไปอีกขั้น ผ่านการฝึกฝนและสร้างเสริมประสบการณ์จริง เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน สำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศ โดย สอศ.จะช่วยประสานงานกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อมูลสำหรับการพัฒนาต้นแบบชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่และการประยุกต์ดัดแปลงแหล่งพลังงานจากมอเตอร์และแบตเตอรี่จากยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนร่วมติดตามประเมินผลและปรับปรุงการประสานงานความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้การร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทเกรท วอลล์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ สำหรับใช้ในโครงการตามความเหมาะสม สร้างทักษะการพัฒนาและการประยุกต์ดัดแปลงต้นกำลังจากยานยนต์ไฟฟ้าผ่านประสบการณ์จากการทดลองใช้ต้นแบบอุปกรณ์ชุดฝึก และการพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องจักรกลการเกษตรดัดแปลงที่ใช้ต้นกำลังจากชิ้นส่วนรถยนต์ของบริษัทฯ โดยนอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครแล้ว โครงการยังครอบคลุมสถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์อีก 3 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ สอศ. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี), วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (ช่าง และวิศวกร) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (ชีวภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)

จงจิตร ฟองละแอ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: