ศธ.จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565

25 กรกฎาคม 2565, ห้องประชุมบุณยเกศ หอประชุมคุรุสภา / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ., นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษา รมว.ศธ., นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายวัลลภ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศธ. เข้าร่วม

รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล มาดำเนินการสร้างกิจกรรม เพื่อเป็นการขยายผลต่อยอดให้เกิดจิตอาสาต้นแบบ เป็นตัวอย่าง เป็นกําลัง และเป็นแกนนําในการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตสํานึก สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นําสำคัญในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ และรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดการสร้างความสามัคคีในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤติและภัยพิบัติให้แก่ผู้เรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ยั่งยืนต่อไป

เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ลงมติให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าอบรมจิตอาสา 904 และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความรักชาติ เกิดความรักความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง

เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน.จึงมอบหมายให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. เพื่อเริ่มต้นโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนงานจะทำให้ข้าราชการ บุคลากร รวมถึงผู้เรียนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนจัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.

โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ด้านจิตอาสาที่ได้รับมาส่งเสริม ขยายผลไปสู่ผู้เรียนและชุมชนในพื้นที่ในรูปแบบการประกวดชุมชนจิตอาสา รวมทั้งการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งการประกวดการจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ตลอดจนการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาและได้ดำเนินการในระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ระดับสถาบัน กศน.ภาค จนมาถึงในระดับประเทศ

ในการนี้ รมว.ศธ. และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “กิจกรรมชุมชนโครงงานจิตอาสาต้นแบบ” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมระดับประเทศโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565 ในแต่ละประเภท ได้แก่

 • การประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านป่าดำ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 • การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ระดับประเทศ
  – ระดับนักศึกษาผู้พิการ รางวัลชนะเลิศ ทีมเมืองนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
  – ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ทีม กศน.เขาฉกรรจ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
  – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ทีมรำลึกถึงพ่อเพลงของแผ่นดิน กศน.อำเภอทุ่งสง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
  – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ทีมชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
 • การประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ระดับประเทศ
  – ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โครงงานแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออก
  – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โครงงานพิทักษ์นทีเครื่องดักจับไขมัน กศน.เมืองระยอง สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก
  – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โครงงานนวัตกรรมสามล้อขอทำดีเพื่ออนุรักษ์ชายหาด กศน.เมืองระยอง สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก

ช่วงบ่าย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาของสำนักงาน กศน. 247 ราย

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมจิตอาสาทุกท่านในที่นี้และทุกพื้นที่ในประเทศไทย จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาเป็นผู้ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้นำสำคัญในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมอาสาในพื้นที่ และพร้อมอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติให้แก่ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความปรองดองให้คนในชาติสืบต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: