ศธ.รวมพลังเครือข่าย จัดการศึกษานอกระบบฯ สำหรับบุคคลออทิสติก-ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

26 กรกฎาคม 2565, โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ / นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) นายปราโมทย์ ธรรมสโรช อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ตลอดจนครูและบุคลากรผู้สอนฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

รมช.ศธ. กล่าวว่า วันนี้มีความเต็มใจและยินดียิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการนี้ ทุกท่านในที่นี้ถือเป็นผู้เสียสละ มีจิตสาธารณะ อุทิศตัวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ บริการ สวัสดิการ และประโยชน์จากสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดด้านการศึกษา ให้กับบุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพ การมีงานทำ และสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมได้

“การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาพิเศษ ให้กับบุคคลกลุ่มนี้จะเกิดผลได้นั้น ต้องมาจากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรครูผู้สอนที่จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเจตนารมณ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และทางสติปัญญา ยังผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงให้พวกเขาเหล่านั้นพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้”

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ประชาชนทั่วไปสละเวลาเปิดใจรับและทำความเข้าใจว่าเด็กออทิสติก (Autistic Child) คืออะไร เด็กออทิสติก คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านการสื่อสาร ภาษา และด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ภาวะอาการออทิสติก เกิดได้กับเด็กทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม และทุกสภาพครอบครัวส่วนสาเหตุที่แน่นอนยังไม่สามารถอธิบายได้ แต่ทางการแพทย์เชื่อว่า ภาวะอาการออทิสติก อาจเกิดจากพัฒนาการที่ผิดปกติจากการผสมผสานการรับรู้ความรู้สึก และการเคลื่อนไหว จึงทำให้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ

เด็กออทิสติกแต่ละคน จะมีความแตกต่างกันตามระดับความรุนแรงของอาการที่แสดงออกและมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน แนวทางการเลือกวิธีการสอนจึงย่อมแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กออทิสติกแต่ละคน ซึ่งครูต้องเลือกวิธีการสอนที่ เหมาะและส่งเสริมให้เด็กออทิสติกเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้ซึ่งวิธีการสอนตรง (Direct Instruction) เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง โดยวิธีการสอน จะเน้นกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นการฝึกปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอโดยเรียงลำดับขั้นตอน การสอนตามความยากง่ายอย่างเป็นระบบ และมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งครูจะคอยให้คำแนะนำแก้ไขเมื่อนักเรียนทำไม่ถูกต้อง และเสริมแรงพร้อมให้กำลังใจทันทีเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง

โดยแบ่งระดับความต้องการ การได้รับการช่วยเหลือของบุคคล เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • TIER 1 : บุคคลที่มีภาวะออทิสซึม มีทักษะการสื่อสารและทักษะสังคมในระดับสื่อสารได้ แต่ยังต้องการได้รับการสนับสนุนบ้างเล็กน้อย
  • TIER 2 : บุคคลฯ มีข้อจำกัดในการใช้ภาษาและท่าทางเพื่อการสื่อสารระดับหนึ่ง และยังคงต้องการการสนับสนุนอย่างปานกลาง
  • TIER 3 : บุคคลฯ ที่มีข้อจำกัดในด้านภาษาและการสื่อสารพฤติกรรม ทักษะการช่วยเหลือตนเองรวมทั้งทักษะด้านต่าง ๆ และยังต้องการการสนับสนุนอย่างมาก

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: