เสมาโพล เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นนโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย”

โฆษก ศธ.”วีระ” เปิดผลสำรวจความคิดเห็น “เสมาโพล” นโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ส่วนใหญ่ 71% ระบุปีที่ผ่านมาบุตรหลานวัยเรียนไม่ประสบปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ที่เหลือ 29% ระบุเคยเจอ ส่วนใหญ่เกิดจากโดนกลั่นแกล้งรังแก รองลงมาคือ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ และละเมิดสิทธิ์ ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อนโยบายนี้ ทั้งผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ครู-บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็นตรงกันยังมีความเชื่อมั่นต่อ ศธ.ในการแก้ไขปัญหานี้ ภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ 7.4/10 คะแนน

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จึงได้มีการกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ ศธ. พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบด้านภายใต้นโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ในหน่วยงานทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง

“เสมาโพล” ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ซึ่งทำการสำรวจจากประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,378 หน่วยตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 ผลการสำรวจพบว่า

 1. การรับทราบถึงนโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ของประชาชน : ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.7 ระบุว่า ทราบถึงนโยบาย MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยร้อยละ 31.20 ได้รับทราบข้อมูลผ่านการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา เช่น การติดป้ายหน้าหน่วยงาน การอบรม และการรณรงค์ ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ  21.55 ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th) ร้อยละ 19.66 ได้รับทราบผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Line, Twitter ฯลฯ ร้อยละ 3.08 ได้รับทราบผ่านการบอกต่อระหว่างผู้ใช้งานระบบ MOE Safety Center และร้อยละ 1.21 ได้รับทราบผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์  โปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือ วารสาร ฯลฯ ส่วนประชาชนร้อยละ 23.30 ระบุว่า ไม่ทราบนโยบายดังกล่าว
 2. ประสบการณ์เกี่ยวกับ “ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา” ของประชาชน  : ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.57 ระบุว่า ในห้วงปีที่ผ่านมา ตนเองหรือบุตรหลานวัยเรียนไม่เคยประสบกับปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 29.43 ระบุว่า ตนเองหรือบุตรหลานวัยเรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 12.29 ระบุว่า เคยประสบภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ เช่น การกลั่นแกล้ง รังแก รองลงมาคือ ร้อยละ 8.61 ระบุว่าเคยประสบภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา ร้อยละ 5.92 ระบุว่าเคยประสบภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ เช่น การทะเลาะวิวาท และร้อยละ 2.61 ระบุว่าเคยประสบภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์ เช่น การคุกคามทางเพศ การลงโทษแบบไร้เหตุผล ตามลำดับ
 3. ความคิดเห็นต่อนโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ของกระทรวงศึกษาธิการ : ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.45 มีความเห็นว่าจุดเด่นของการดำเนินงานรอบด้านตามนโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ เป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยงในสถานศึกษาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อตัวบุคคลหรือต่ออาคารสถานที่ รองลงมาคือ ร้อยละ 33.45 มีความเห็นว่าจุดเด่นของการดำเนินงานคือ เป็นการช่วยปลูกฝังหรือสอนให้เด็ก ๆ รู้จักวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เน้นการสอนวิชาชีวิตที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการสอนวิชาการ และร้อยละ 7.10 มีความเห็นว่าจุดเด่นของการดำเนินงานคือ เป็นการปราบปรามการกระทำผิดอย่างจริงจัง เน้นเยียวยาแก่ผู้เสียหายเป็นสำคัญ ตามลำดับ
 4. ความเชื่อมั่นต่อนโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ของกระทรวงศึกษาธิการ : ผลการสำรวจจำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า
  – กลุ่มผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 56.34 ระบุว่ามีความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 39.98 ระบุว่าไม่แน่ใจ ส่วนร้อยละ 3.68 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น
  – กลุ่มนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 59.88 ระบุว่ามีความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 36.19 ระบุว่าไม่แน่ใจ ส่วนร้อยละ 3.93 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น
  – กลุ่มครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 61.83 ระบุว่ามีความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 31.30 ระบุว่าไม่แน่ใจ ส่วนร้อยละ 6.87 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น
  – กลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ร้อยละ 49.02 ระบุว่ามีความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 39.22 ระบุว่าไม่แน่ใจ ส่วนร้อยละ 11.76 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น
 5. ในภาพรวมของนโยบาย “MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ของกระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 7.40 คะแนน

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 70.31 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 29.69 เป็นเพศชาย

ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.33 เป็นกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รองลงมาคือ ร้อยละ 21.76 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 21.73 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 11.98 อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 10.78 อายุระหว่าง 20-29 ปี และร้อยละ 1.42 อายุ 60 ปี ขึ้นไป ตามลำดับ

ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.08 เป็นกลุ่มระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี รองลงมาคือ ร้อยละ 29.93 ระดับการศึกษาปริญญาตรี และร้อยละ 16.99 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ

ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 34.04 เป็นกลุ่มครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รองลงมาคือ ร้อยละ 33.87 เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 30.58 เป็นกลุ่มผู้ปกครอง และร้อยละ 1.51 เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ตามลำดับ

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวด้วยว่า สำหรับ “MOE Safety Center” เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้การบริหารงานของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดให้เป็นวาระแรกใน 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะตระหนักดีว่าหากสถานศึกษาไม่มีความปลอดภัยแล้ว จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนได้ และยังส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา สามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชัน MOE Safety Center, เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com, ไลน์ @MOESafetyCenter หรือ Call Center โทร. 0-2126-6565

รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดศูนย์ MOE Safety Center
https://moe360.blog/2022/02/10/moe-safety-center-2
วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับผิดชอบเสมาโพล โพลเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: