ศธ.ประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ด้วยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา กำหนดจัดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และสถานศึกษาที่มีความสนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • เด็กและเยาวชนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา
 • สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา

2. เงื่อนไขกิจกรรม

 • คลิปวิดีโอมีความยาว ไม่เกิน 3 นาที ต้องบันทึกวิดีโอใน “แนวนอน” เท่านั้น  (สามารถถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือได้) และอัพโหลดผลงานลง Youtube เพียง 1 ไฟล์ เท่านั้น
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอมีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ในเรื่องความกตัญญู โดยเยาวชน Generation Alpha และ Generation Z ที่แสดงออกถึงความกตัญญู และการบอกรักคุณแม่หรือผู้ปกครองผู้มีพระคุณ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดควรหลีกเลี่ยงภาพ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม และความรุนแรง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 • ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กระทรวงศึกษาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือเลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการรักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

 • กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบให้ครบถ้วน ผ่าน Link : http://lovemomforever.moe.go.th

4. วิธีการส่งผลงาน

 • ให้นำ Link คลิปวิดีโอที่อัพโหลดผลงานลง YouTube แล้ว ระบุลงใบสมัคร ตามข้อ 3 ภายในวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2565

5. ปฏิทินกำหนดการ

 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

6. เกณฑ์การตัดสิน

 • แสดงออกถึงทัศนคติที่ดี บ่งบอกถึงความกตัญญู  25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • การถ่ายทอดเนื้อหา  25 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง  25 คะแนน

7. การมอบรางวัล (รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา)

 • รางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา จำนวน 20 รางวัล

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2628 6162 หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์ โทร. 0 2280 0379 โทรสาร 0 2281 8218

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: