เสมา 3 รับมอบสื่อออนไลน์ เฉลยข้อสอบวิชาเคมี ปีการศึกษา 2555-65

8 กรกฎาคม 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ / นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบสื่อออนไลน์ เฉลยข้อสอบวิชาเคมี ปีการศึกษา 2555 -2565 จากสมาชิกโครงการ “จุดประกาย กระจายโอกาสทางการศึกษา” พร้อมส่งต่อผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อแบ่งปันไปยังหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

ปลัด ศธ. กล่าวรายงานว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ใช้ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) โดยผู้สมัครต้องใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test:PAT) ในการยื่นสมัครผ่านระบบ TCAS นั้น

ในการนี้ นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ “จุดประกาย กระจายโอกาส ทางการศึกษา” พร้อมด้วยสมาชิกโครงการ คือ นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต และนายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ ได้ร่วมกันจัดทำสื่อออนไลน์ เฉลยข้อสอบวิชาเคมี ปีการศึกษา 2555 – 2565 ประกอบด้วย ไฟล์วิดีโอเฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี ปีการศึกษา 2555 – 2565 รวมทั้งไฟล์วิดีโอเฉลยข้อสอบ PAT วิชาเคมี จำนวน 6 ฉบับ และไฟล์วิดีโอเฉลยและรวบรวมไฟล์ข้อสอบทั้งหมด 17 ฉบับ โดยมีความประสงค์ที่จะส่งมอบสื่อดังกล่าวให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

รมช.ศธ. กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ต้องขอชื่นชมไปถึงผู้ปกครองของสมาชิกโครงการ “จุดประกาย กระจายโอกาส ทางการศึกษา” ทั้ง 3 คน ที่เลี้ยงดูน้อง ๆ ทุกคนได้ดีมาก เป็นแรงบันดาลใจในอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของประชากรไทย ที่ความเป็นคนดีต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด มากไปกว่านั้นก็ผนวกไปด้วยความเป็นคนเก่ง และมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น ซึ่งสิ่งนี้ต้องได้มาจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นแบบอย่างในความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบวิชาชีพ และยังกรุณาผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จ มากไปกว่านั้นจากการที่ได้พูดคุยกับ ปลัด ศธ. ทำให้ทราบว่า น้อง ๆ ทั้ง 3 คนมีความตั้งใจจริงจากสิ่งเล็ก ๆ ที่ทำเพื่อนักเรียนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรที่สร้างนวัตกรรมให้กับชาติบ้านเมือง

ด้านความสำเร็จส่วนตัวของน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนแรกนางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 และเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2563 ขณะนี้ กำลังศึกษาอยู่ที่ Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนสมาชิกอีก 2 คน คือ นางสาวณิชวดี กาญจนโฆษิต ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 และเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ปัจจุบันศึกษาอยู่ ชั้น ม.6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และนายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ประจำปี 2560 และเป็นเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559 – 2561 ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงเห็นได้ว่าน้อง ๆ นอกจากเป็นคนเก่งแล้วยังเป็นคนดีอีกด้วย ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้เป็นคนดีควบคู่คนเก่งรวมทั้งเรียนรู้อย่างมีความสุข

“ฝากให้น้อง ๆ พัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนไทย พร้อมนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดแล้วมาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ และขอให้ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของชีวิตต่อไป”

พิธีครั้งนี้มีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ., นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ., นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช., นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน.

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ, สุภสิทธิ์ ภูภักดี / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: