รมช.ศธ.”กนกวรรณ” เปิดอบรมครูเอกชน “ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์” มุ่งพัฒนาครูสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญ จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่​ 9​ พฤษภาคม​ 2565 – นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครูในการสอนวิชาสามัญ (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์) รวมทั้งเทคนิค วิธีการ การใช้สื่อในการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารเวลาเรียนให้ครบทุกบทเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์​ โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ, ผู้บริหาร สช., คณะวิทยากร และครูผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธีเปิดรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดการอบรมให้กับครูในการสอนวิชาสามัญ (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์) รวมทั้งเทคนิค วิธีการ การใช้สื่อในการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารเวลาเรียนให้ครบทุกบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ 70/30 (ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษา) พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้เทคนิค วิธีการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและวิชาอิสลามศึกษา

สำหรับการอบรมครูในการสอนวิชาสามัญ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2565 ในระบบออนไลน์ ซึ่งมีครูเข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา และคณิตศาสตร์ โดยแยกจำนวนครูแต่ละวิชา คือ วิชาฟิสิกส์ จำนวน 75 คน วิชาเคมี 73 คน วิชาชีววิทยา จำนวน 51 คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 78 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 277 คน

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: