Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ตารางเวลาการเตรียมความพร้อมข้อมูล การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

2 thoughts on “Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

Add yours

ส่งความเห็นที่ เอกภพ ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: