ปลัด ศธ.เห็นชอบนำร่องกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่

(28 ตุลาคม 2564) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “สุภัทร จำปาทอง” เห็นชอบนำร่องกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) เสนอ

โดยจะดำเนินการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำร่อง รับทราบกลไกดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อจะดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนกลไลดังกล่าว กพร.สป. จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจง และร่วมกันออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นรายภาค เพื่อจัดทำกระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละกลไกให้เกิดความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: