สำนักการลูกเสือฯ จัดประชุมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดออนไลน์ ภาคกลาง

(24 กันยายน 2564) นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เครือข่ายยุวกาชาดออนไลน์ (ภาคกลาง) เต็มรูปแบบยุค New Normal ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. กล่าวว่า การดำเนินงานด้านยุวกาชาด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายทั่วประเทศ การสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน เกิดการรับรู้และมุมมองใหม่ ๆ มีวิสัยทัศน์ ลดและแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมยุวกาชาดจะขับเคลื่อนได้ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเข้าในหลักการ แนวปฏิบัติและวิธีการดำเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดร่วมกันของบุคลากร ในการถอดบทเรียนและประสบการณ์จากบุคคลหรือองค์กรปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สร้างความร่วมมือ และทำงานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก เพื่อให้กิจกรรมยุวกาชาดดำเนินไปสู่จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการจัดในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นการสื่อสารให้ความรู้และประสานงานรูปแบบใหม่ที่สามารถส่งต่อความรู้สู่บุคลากรเครือข่ายที่จะส่งต่อกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสู่การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ตามภารกิจของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดทั่วประเทศ ให้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ปรับเปลี่ยนตามข้อบังคับและระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งการประชุมออนไลน์ครั้งแรก (ภาคกลาง) มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 111 ราย

สำหรับกำหนดการจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ ใน 4 ภูมิภาค มีดังนี้

  • ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564
  • ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2564
  • ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564
  • ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกและตะวันตก ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สป./ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: