ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2564

(20 กันยายน 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาค ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลย พร้อมทั้งเห็นชอบขอตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังไว้ก่อน จาก 1 ตำแหน่ง เพิ่มเติมเป็น 3 ตำแหน่ง และจะนำเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยืนยันอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่วางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวง

รมช.ศึกษาธิการ เน้นย้ำว่าอยากให้ทุกกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเป้าหมายที่เชื่อมโยงไปยังมิติด้านคุณภาพ จึงจะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะนโยบาย Coding ที่สร้างทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือการปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์โดยโครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 เพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ปารัชญ์ ไชยเวช /สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: