ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 10 “พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย” รวมผู้อบรมทุกหลักสูตร 540,000 คน

(14 กันยายน 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เรียนรู้ความสุขตามอัธยาศัย หลักสูตรที่ 10 “พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย” เวลา 9.00-16.30 น. โดยนางกอบกมล ทบบัณฑิต นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต นายบุญชู อังสวัสดิ์ และคณะ เป็นวิทยากร มี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams จากห้องจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่สำคัญและคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนามากที่สุด เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ เผชิญกับปัญหาในโลกยุคใหม่ที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งควรมีความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์แม่ ส่งเสริมให้แม่มีโภชนาการที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี จนเมื่อคลอดก็เลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างมีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าโรงเรียน โดยพ่อแม่จะเป็นครูคนแรกที่บ้าน สอนให้เด็กเรียนรู้จากธรรมชาติหรือสิ่งของใกล้ตัว เพื่อให้เด็กรู้จักคิดและสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง ๆ

ขณะที่เมื่อเด็กอยู่ในความดูแลของครูปฐมวัย ครูก็สามารถส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ให้ได้เรียนในสิ่งที่สนใจ ฝึกการคิดแบบ Unplugged Coding เพื่อให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นผู้สื่อสารกับพ่อแม่ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กช่วงปฐมวัย จะเป็นการร่วมกันสร้างประชากรที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคม

นางกอบกมล ทบบัณฑิต วิทยากร กล่าวถึงความสำคัญของพลังบวกสำหรับครูปฐมวัยว่า สามารถส่งผลกับตัวครูในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทำงานอย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความยืดหยุ่น สามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับทุกฝ่าย และสามารถส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ 

ขณะเดียวกันพลังบวกของครูปฐมวัยยังมีผลต่อเด็กปฐมวัยอีกด้วย เช่น สามารถตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของเด็ก ให้ความรักความอบอุ่น การกระตุ้นอย่างเหมาะสม ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

ทั้งนี้ ควรใช้พลังบวกควบคู่ไปกับกรอบความคิดเชิงบวก เรียกว่า Growth Mindset คือ แนวความคิดที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ รวมถึงพฤติกรรมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้มากขึ้นและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ให้คุณค่ากับความตั้งใจและพยายาม มองอุปสรรคเป็นโอกาส และความผิดพลาดเป็นช่องทางในการพัฒนา ซึ่งเด็กที่มี Growth Mindset จะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากปัญหา สนุกเวลาเจอโจทย์ท้าทาย มีความพยายามหาทางแก้ปัญหาอุปสรรค มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต วิทยากร กล่าวว่า เป้าหมายของพลังบวก คือ ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ

นายบุญชู อังสวัสดิ์ วิทยากร ได้กล่าวว่า การสื่อสารกับผู้ปกครองก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากเป็นการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความเข้าใจตรงกัน เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดี มีความสุขและยังทำให้เข้าใจ รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมเน้นย้ำว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง คือคนสำคัญที่ต้องร่วมมือกับครู ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดีและมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ในช่วงบ่าย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม โดยกล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูของเราสามารถเป็นนักจัดการเรียนรู้สู่ครูยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากครูแล้ว ยังมีผู้คนจากหลากหลายอาชีพให้ความสนใจร่วมอบรมพัฒนาตนเองในแต่ละหลักสูตรด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จอย่างดียิ่งของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเฉพาะในวิกฤตการณ์โควิด 19 มีความจำเป็นมากที่จะต้องมีครูอยู่ที่บ้าน ในรูปแบบของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือพี่สอนน้อง โดยหลักสูตรของวันนี้เป็นการเพิ่มพลังบวกสำหรับครูปฐมวัย ซึ่งยากมากที่จะทำให้เด็กในระดับปฐมวัยกับคนที่อยู่ที่บ้านมีการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกัน ถือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่จะทำให้ห้องเรียนขยายไปสู่ผู้ปกครอง และชุมชน ขณะเดียวกันก็เป็นการประยุกต์และปรับใช้องค์ความรู้เพื่อให้ลูกหลานของคนไทยได้รับความสุข และการเรียนรู้ที่ถูกหลักวิชาการ เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะพัฒนาคนได้อย่างยั่งยืน

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสรุปถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – วันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการอบรม 10 หลักสูตร โดยคณะวิทยากรผู้มีความสามารถมาถ่ายทอดทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ให้กับผู้สนใจที่เข้าลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

การอบรมครั้งนี้ ได้รับการชื่นชมและการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้ง 10 หลักสูตรรวมกันจำนวน 540,000 คน สำหรับวันนี้เป็นหลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทย และเป็นหลักสูตรสุดท้ายของโครงการ มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช่วยแนะนำหลักสูตรใหม่ ๆ ในเชิงลึกเพื่อเพิ่มความกว้างให้กับผู้รับการอบรมมากยิ่งขึ้น

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: