รมว.ศธ.ปลื้มกระแสพัฒนาครู New Normal ดี มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

รมว.ศธ.”ตรีนุช เทียนทอง” ปลื้มกระแสตอบรับโครงการพัฒนาครูในยุค New Normal ของแต่ละสังกัดออกมาดี มีครูเข้าร่วมกว่า 2 แสนคน มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมออนไลน์ #ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับทบทวน พัฒนา และฝึกฝนทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New Normal รวมถึงเปิดมุมมองให้ครูสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้มากขึ้น

โดยหน่วยงานแต่ละสังกัดของ ศธ. ได้ตอบรับนโยบายและจัดพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับบุคลากรในสังกัดขึ้น เช่น โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.), สวนสนุกการเรียนรู้ “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), การประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า หลังจาก ศธ.เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของ สป.ศธ. ที่เปิดอบรมแล้ว 6 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200,000 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่มองว่าโครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งมีทั้งสาระความรู้ แนวคิด ปรัชญา ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นเหมาะสม ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมทำและได้พบปะกับเพื่อนครูด้วยกันอีกด้วย

“ดิฉันอยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงแห่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมผลักดันไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน กศน. และหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับสถานศึกษา ก็สามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ แต่จะต้องมีความเหมาะสม และไม่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแก่ครู เพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจและไม่เป็นการบังคับ” นางสาวตรีนุชกล่าว

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

สวนสนุกการเรียนรู้
“12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning”

การประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำเสนองานวิจัยระดับชาติ

การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด
ในรูปแบบ Webinar

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: