ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 11 หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 91.88 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A จากตัวชี้วัดการประเมินทั้งหมด 10 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100.00 รองลงมาคือ การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 98.64 และการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย 91.90 ตามลำดับ

ภาพรวมระดับกระทรวง 21 กระทรวง
คะแนนประเมินรายด้านของกระทรวงศึกษาธิการ
คะแนนประเมิน 11 ส่วนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ
คะแนนประเมินรายด้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา https://itas.nacc.go.th/report/rpt0301?year=2021&ministryId=18

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: