สป.ศธ.พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดขั้นตอน-ขจัดความซ้ำซ้อนของงาน

(26 สิงหาคม 2564) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ และการแบ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่สอดคล้องตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของผู้บริหาร เพื่อประกอบการจัดทำรายงานคำชี้แจงการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM)

โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้บริหารสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว

วัตถุประสงค์

ข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อออกแบบบทบาทภารกิจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่ขอจัดตั้ง
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน
 • เพื่อลดขั้นตอนและขจัดความซ้ำซ้อนของงานตามหน้าที่และอำนาจ
 • เพื่อความสะดวกในการมอบหมายงาน กำกับและควบคุมงาน
 • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเกิดความชำนาญเฉพาะด้าน
 • เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจงาน

หน่วยงานที่ขอจัดตั้งใหม่

 1. กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ.) โดยขอจัดตั้งเป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ซึ่งในการขอจัดตั้งใหม่และให้ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จะดำเนินการตามแนวทางสำนักงาน ก.พ.ร. (ว18) ต่อไป
 2. สํานักบูรณาการกิจการการศึกษา ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค” โดยขอจัดตั้งเป็นหน่วยงานการศึกษาให้ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 (ข้อ 5) ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 (ข้อ11) ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ เช่นกัน
 5. ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอจัดตั้งเป็นหน่วยงานการศึกษาให้ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอจัดตั้งใหม่ และให้เป็นหน่วยงานทางการศึกษานั้น จะได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ต่อไป

การกำหนดหน้าที่ อำนาจ ภารกิจ และกรอบอัตรากำลังหน่วยงาน

 • หน้าที่และอำนาจ ภารกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน ได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ตามหลักการของสำนักงาน ก.พ.ร. และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรอบอัตรากำลัง ได้นำภารกิจของหน่วยงานมาจำแนกตามภารกิจหลักและภารกิจ และคำนวณปริมาณงานแนวทางของสำนักงาน กพ.เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังในเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงาน

ข้อมูล/ภาพ : กพร.สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: